Om Tallink Silja AB

Tallink Silja AB

AS Tallink Grupp är den ledande leverantören av passagerar- och frakttransporter i Östersjöns norra del. Verksamheten drivs från Stockholm mot Tallinn, Riga, Helsingfors, Åbo och Mariehamn samt mellan Kapellskär och Paldiski.

Tallink Silja AB ingår i Tallink-koncernen. AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen, som ingår i OMX. Bolaget äger 14 fartyg och är verksamt under varumärkena Tallink och Silja Line på sju olika rutter.

Sedan 2002 har åtta nya fartyg beställts och satts i trafik på Östersjön vilket gör att Tallink och Silja Line har Östersjöns modernaste flotta som motsvarar kraven på säkerhet, komfort och miljöhänsyn. Senaste tillskottet i Tallinks flotta är Megastar som togs i trafik i januari 2017 på sträckan Tallinn – Helsingfors. Megastar drivs med LNG och har en mängd innovativa lösningar för att minimera miljöpåverkan.

Bolaget driver också fyra hotell - 3 i Tallinn och 1 i Riga.

AS Tallink Grupp sysselsätter över 7 400 personer i sex länder. Under 2017 reste 9.8 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 365 000 fraktenheter.

AS Tallink Grupp är noterat på Tallinnbörsen sedan 2005 och på Nasdaq Helsingfors sedan 2018.

MILJÖANSVAR - VÅR VIKTIGASTE PRIORITET

Som Östersjöns ledande rederi känner vi ett särskilt ansvar för vår närmiljö. Därför har AS Tallink Grupp som huvudprincip att prioritera miljöskydd. Samtliga våra fartyg är miljöcertifierade enligt ISO 14001 standard. Fartygen drivs och underhålls enligt MARPOL-konventionen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). Detta garanterar att luft- och vattenföroreningar hålls vid lägsta möjliga nivå. AS Tallink Grupp driver en policy med nolltolerans mot utsläpp i havet. Målet är att eliminera föroreningsrisken vid källan genom att upprätthålla en hög säkerhetsstandard och hög medvetenhet, samt genom att följa all relevant lagstiftning för såväl sjö- som den landbaserade verksamheten.

Alla våra fartyg:
• använder endast bränsle med maximalt 0.1 % svavelhalt, helt enligt EU:s svaveldirektiv som trädde i kraft 1 januari 2015,
• har katalytisk avgasrening,
• pumpar i land allt grå- och svartvatten för vidare transport till reningsverk i land,
• källsorterar allt avfall ombord för vidare transport till återvinningscentraler i land,
• använder giftfri och miljövänlig bottenfärg. Fartygets skrov borstas rent mekaniskt ett par gånger om året,
• använder endast miljövänliga rengöringsmedel vid tvätt och städning,
• använder inte miljöfarliga freoner eller haloner.


AS Tallink Grupp är Östersjöns ledande rederier, både vad gäller flottans storlek och alla de nya fartyg som tagits i bruk under senare år. En av de viktigaste tankarna bakom flottans omfattande förnyelse är att skydda och skona miljön. Mellan 2002 och 2009 tog AS Tallink Grupp sammanlagt sju helt nya och moderna fartyg i trafik på Östersjön. Dessa har ersatt äldre tonnage. Moderna fartyg är ett av de mest miljövänliga transportmedel som finns för både passagerar- och frakttrafik. Alla Tallink- och Silja Line-fartyg som transporterar passagerare har även utrymme för personbilar och frakt. Inget av Tallinks och Silja Lines fartyg är alltså endast avsedda för nöjeskryssningar. Hela tonnaget används därmed maximalt effektivt ur miljösynpunkt. Nya eller moderniserade fartyg har en mindre påverkan på miljön i och med att nya, miljövänligare lösningar används. Antingen genom fartygets design, genom en avancerad form på skrovet, genom låg bränsleförbrukning eller genom minskade utsläpp i form av avgaser, ljud, vibrationer och minskade avfallsprodukter m.m. Fartygen kan även dra nytta av en ökad livslängd med miljövänliga lösningar.
Målet för Tallink Grupps säkerhetsledningssystem (Safety Management System) är att garantera att gällande regler och krav som har utfärdats av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), av olika certifieringsorganisationer och av andra sjöfartsorganisationer, likaså att deras gällande föreskrifter och normer efterlevs. De moderna tekniska systemen ombord på nya fartyg är byggda på ett sätt som gör att de bidrar till att göra resan så trygg som möjligt och samtidigt hålla det omgivande havet rent och luften ren.

AS Tallink Grupps prioritet såväl till havs som på land är först och främst passagerarnas säkerhet och vi tvekar inte när det gäller att investera pengar och tid för att öka säkerheten. Tallink följer samtliga internationella säkerhetsbestämmelser och de krav som ISO 14000 ställer för miljöledningssystem. Detta för att förebygga olyckor och fara för människor och miljö. Varje år granskas vårt säkerhetssystem av experter från den oberoende riskvärderingsorganisationen Lloyd's Register och från de svenska, finska och estniska sjöfartsmyndigheterna. AS Tallink Grupp följer Internationella sjöfarts¬organisa¬tionens (IMO) bestämmelser och garanterar att vår verksamhet är trygg för såväl passagerare som för besättningsmedlemmar. Eftersom våra anställda är nyckeln till säkerhetsgarantin utvecklar vi kontinuerligt deras färdigheter genom personalutbildning. Besättningsmedlemmarnas korrekta förfarande i nödsituationer praktiseras i övningar och tester som noggrant övervakas av inspekterande myndighetspersoner. Alla våra fartyg är utrustade med livräddnings- och överlevnadsutrustning som uppfyller alla gällande krav och den är färdig att användas dygnet runt, varje dag, året om.
Företaget som ansvarar för den tekniska förvaltningen av AS Tallink Grupps fartyg har erhållit certifikat av de svenska, finska och estniska sjöfartsmyndigheterna samt av den fristående organisationen Lloyd's Register, som visar att företaget följer Internationella Regler för Sjösäkerhetsledning (ISM). Detta visar att företagets initiativtagande och verksamhetsplaner är godkända i enlighet med svenska, finska, estniska och internationella krav på sjöfartssäkerhet.

Företagets Historia

AS Tallink Grupp

Även om dagens moderna och expansiva rederi fick sin internationella struktur och starka entreprenörinriktning först under andra hälften av 1990-talet, dvs. ett antal år efter Estlands självständighet, inleddes dess verksamhet redan under den sovjetiska ockupationen av landet. Då grundades ESCO, Estonian Shipping Company, som under 1980-talet drev färjelinjen Tallinn – Helsingfors med det polskbyggda fartyget "Georg Ots", som formellt ägdes av dotterbolaget Hansatee.

Under det avtagande sovjetiska inflytandet under slutet av 1980-talet köpte bolaget färjan "Scandinavian Sky" som chartrades ut till ett nytt rederi som 1989 startades för att bedriva färjesjöfart mellan Estland och grannländerna. Rederiet, liksom färjan fick namnet "Tallink".

ESCO och dess dotterbolag Hansatee fortsatte sin verksamhet även efter Estlands självständighet, nu med den estniska staten som huvudägare och under gradvis privatisering. År 1994 chartrades "Georg Ots" ut till Tallink, som fortfarande hade Hansatee som största ägare, men nu med en aktieandel av mindre än 40 procent. Näst största ägare var Union Bank of Estonia.

Samtidigt som Tallink, liksom övriga delar av landets näringsliv genomgick en snabb privatisering, utvecklades rederiet till ett modernt företag av renodlat västeuropeiskt snitt, med internationellt utbildad ledning och modernast tänkbara finansiella, administrativa och tekniska styrsystem.

Flottan utökas
Parallellt med moderniseringen av rederiets affärssystem inleddes en omfattande nyanskaffning och modernisering av fartygsmaterialet. År 1994 övertogs den före detta DFDS-färjan "Dana Regina", ett av världens vackraste och mest välfungerande färjefartyg, av Tallink och fick namnet "Vana Tallinn". 1996 chartrades Rederi AB Slites tidigare färja "Diana II" och döptes till "Meloodia" och 1997 köpte Tallinn den f.d. Viking Line-färjan "Turella" som döptes om till "Fantaasia". År 2000 chartrades ett annat tidigare Viking Line-fartyg, "Viking Song", som fick namnet "Regina Baltica" och sattes in på linjen Stockholm-Tallinn.

Vid sidan av de ovan nämnda fartygen, som under senare år byggts om och upprustats för att bättre möta kraven från dagens kryssningspassagerare och linjeresenärer, anskaffade Tallink långtradarfärjan Kapella samt de moderna katamaranfärjorna Auto Express. Tallink startade frakttrafik mellan Kapellskär och Paldiski år 1997. I januari 2001 inleddes passagerartrafiken mellan Sverige och Estland.

År 2002 inleddes nästa förnyelseepok i Tallinks historia. Då levererades Östersjöns modernaste passagerarfärja, 40 000-tonnaren "M/S Romantika" direkt från Aker Finnyards i Raumo, en av världens främsta specialister på färjor och kryssningsfartyg, för att sättas in på den populära linjen Helsingfors – Tallinn.

År 2004 fortsatte förnyelsen med leveransen av systerfartyget "M/S Victoria", som började trafikera på linjen Stockholm - Tallinn i slutet av mars.

Den 1 mars 2004 sattes den moderna lastbilsfärjan "Regal Star" i trafik. Fartyget som har en lastlängd av hela 1,7 km trafikerar nu linjen Kapellskär – Paldiski.

Den 10 maj 2004 öppnade Tallink sitt första hotell i centrala Tallinn, Tallink City Hotel, med 349 rum. Den 8 mars 2007 invigde Tallink sitt andra hotell, Tallink Spa & Conference Hotel, med 275 rum, en konferensavdelning för 263 personer och en unik spaavdelning.

I december 2005 sjösatte Tallink Östersjöns längsta och modernaste storfärja,"M/S Galaxy", hos det finska varvet Aker Finnyards. Galaxy togs i trafik i maj 2006 på linjen Tallinn - Helsingfors. "M/S Romantika" som tidigare trafikerade sträckan Tallinn-Helsingfors sattes då in på Stockholm-Tallinnlinjen och ersatte "M/S Regina Baltica".

"M/S Regina Baltica" förflyttades i sin tur till den nya Stockholm-Rigalinjen som startade i april 2006. Den 27 april 2007 sätts även M/S Vana Tallinn in på sträckan Stockholm-Riga och linjen får därmed daglig avgång.

Den 12 april 2007 togs den nybyggda snabbfärjan "M/S Star" i trafik på linjen Helsingfors-Tallinn.

Den 6 april 2008 levererades nya höghastighetsfärjan M/S Superstar från det italienska varvet Fincantieri. M/S Superstar utgör tillsammans med M/S Star Tallink Shuttle Service som erbjuder mycket komfortabel, snabb och säker trafik mellan Tallinn och Helsingfors oavsett väderförhållanden.

Den 6 mars 2008 döptes och sjösattes M/S Baltic Princess på Aker Yards varv i Helsingfors. Hon är det första av två systerfartyg till M/S Galaxy och sattes in på linjen Tallinn – Helsingfors sommaren 2008, samtidigt som Galaxy flyttades till linjen Stockholm – Åbo. Silja Festival flyttades i sin tur över till Stockholm – Rigalinjen.

Det andra systerfartyget till Galaxy, M/S Baltic Queen, tillverkades på Aker Yards varv i Raumo och levererades i april 2009. Baltic Queen trafikerar linjen Stockholm – Tallinn. M/S Romantika, flyttades i sin tur till linjen Stockholm – Riga.

2014 chartades Silja Europa till Australien och M/S Baltic Queen ersatte Silja Europa på linjen Helsingfors - Tallinn. M/S Romantika flyttades från Stockholm - Rigalinjen och ersatte Baltic Queen på linjen Stockholm Tallinn. M/S Isabelle, som köptes i maj 2013 trafikerar idag som enda fartyg på linjen Stockholm - Riga.

Ägarförhållanden
I dag ägs Tallink huvudsakligen av privata och institutionella intressenter. Största enskilda ägare är det privatägda estniska investmentföretaget Infortar AS, som innehar 39 procent av aktierna. Näst största aktieägare är ING Luxembourg S.A. med 9,7 procent och därefter kommer Citibank Hong Kong/ Citicorp International Finance Corporation med 7,8 procent.

Den 21 november 2005 introducerades AS Tallink Grupp på Tallinnbörsen.

SILJA LINE

Silja Line grundades år 1957 av tre rederier (Finska Ångfartygs Aktiebolaget FÅA, Ångfartygs Aktiebolaget Bore och Stockholms Rederi AB Svea), som samseglade åren efter första världskriget.

Silja Lines första fartyg var Svea-rederiets gamla S/S Heimdall, som döptes om till S/S Silja. 1960-talets passagerarbilfärjor inledde en ny era i Finlands sjöfartshistoria. Emigrationen till Sverige hade skapat ett behov av turisttrafik och för första gången kunde man tala om massturism. M/S Skandia, som var Silja Lines första nybyggda bilfärja, sattes i trafik år 1961 på linjen Åbo–Åland–Stockholm. Färjan hade plats för 1 000 passagerare och 175 personbilar.

Resandet mellan Finland och Sverige fortsatte att öka, nytt tonnage beställdes och konkurrensen hårdnade. Silja Line koncentrerade verksamheten till rutterna Åbo–Stockholm och Helsingfors–Stockholm. Efter att Bore dragit sig ur samarbetet 1980, ägdes Silja Line fifty-fifty av Effoa och Johnson Line, i vilket bolaget Svea hade uppgått. Effoa och Johnson Line fusionerades 1989 till EffJohn, som sedermera ändrade namn till Silja och alltså var moderbolag till Silja Line.

Passagerarvolymens fortsatta ökning i Östersjötrafiken ledde till att fartygen blev allt större. I början av 1990-talet var Silja Lines största fartyg, Silja Serenade och Silja Symphony på linjen Helsingfors-Stockholm samt Silja Europa på linjen Åbo-Stockholm världens största passagerarbilfärjor, och är det fortfarande.

Silja (dvs. gamla FÅA/Effoa, som hade grundats 1883 och noterats på Helsingforsbörsen sedan 1912 fram till januari år 2003 då aktien avlistades till följd av att bolaget blev ett helägt dotterbolag till Sea Containers-koncernen) och dotterbolaget Silja Line fusionerades i början av 2003. Bolaget hette Silja Oy Ab, men trafiken bedrevs och marknadsfördes under namnet Silja Line.

År 2004 ändras namnet från Silja Oyj Abp till Silja Oy Ab. I november 2005 meddelar Sea Containers att man har för avsikt att sälja Silja. 2006 enas AS Tallink Grupp med Sea Containers Ltd om att köpa Silja Oy Ab. Sedan dess ingår Silja Line i AS Tallink Grupp som då bildar Östersjöns största rederi. Bolagen marknadsförs under båda namnen: Tallink och Silja Line.

Sidan är under omarbetning

För tillfället kan man få uppgifter om organisationens medarbetare via växeln på telefon +46 (0)8 - 666 33 00.

Tallink Silja AB - Arbetsgivaren & arbetsplatsen

 

 

På Tallink Silja AB erbjuder vi varierande och spännande arbete i en internationell miljö.

Tallink Silja AB är ett svenskt dotterbolag till AS Tallink Group och vi huserar många olika yrkesgrupper samt erfarenheter. Vår målsättning är att vara Östersjöns bästa serviceföretag, därför värdesätter och arbetar vi utifrån ledorden glädje, engagemang, samarbete och professionalism. Vi arbetar också utifrån dessa ledord när vi söker yrkeskunniga och serviceinriktade medarbetare som vill vara med och bidra till Tallink Siljas utveckling.

Tallink Silja AB består av landorganisationen i Stockholm (Värtaterminalen) och Kapellskär samt våra svenskflaggade fartyg, Silja Symphony och Galaxy. HR-avdelningen i Stockholm rekryterar både till fartygen och till landorganisationen.

 

På huvudkontoret i Stockholm (Värtaterminalen) finns många olika avdelningar;
Cargo, Ekonomi, HR, IT, Kommunikation, Marknad, Sälj, Terminal m.fl.

Även tills sjöss finns många olika avdelningar;
Restaurang, Kök, Hotell, Butik, Maskin, Däck m.fl.

 

Du hittar alla våra lediga tjänster genom att använda menyn högst upp på sidan. Du kan också alltid lämna en spontan ansökan för arbete ombord eller iland.

Vi ser fram emot att din ansökan kommer in!

Rapporter

 
 

Tallink Grupp 2018 Q1