Införselregler

Införselregler och taxfree-regler

Det finns olika bestämmelser för hur mycket alkohol du får föra in i Sverige. Bestämmelserna baseras på om du för in alkohol från ett annat EU-land eller från ett icke EU-land.
Du måste vara 20 år för att få ta in inköpt alkohol i Sverige.

Regler gällande införsel av alkohol från ett EU-land:

Gäller:
- När du handlar OMBORD och ILAND på resor till och från Riga.
- När du handlar ILAND Helsingfors, Åbo eller Tallinn - förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto på vart varorna är köpta, som bevis på att de är köpta iland och ej ombord.

Införselregler:
Reglerna gäller för införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa

Riktlinjer för bedömning om införseln är privat eller kommersiell:
10 liter sprit
20 liter starkvin
90 liter vin
110 liter öl

Du får föra in alkohol i Sverige (utan att betala svensk alkoholskatt) när du reser från ett annat EU-land under förutsättningen att:
• alkoholen är avsedd för eget bruk eller för din familjs* behov
• du själv transporterar varorna till Sverige
• du är minst 20 år gammal

Observera!
För vissa områden utanför EU: s skatteområde, exempelvis Åland, gäller reglerna för införsel av alkohol för eget bruk från ett icke EU-land, alltså handlar du ombord på ett fartyg som lägger till i Åland, se nästa sektion.

Regler gällande införsel av alkohol från ett icke EU-land:

Gäller:
- När du handlar OMBORD till och från Helsingfors/Åbo/Tallinn. Detta med anledning av att fartygen mellan Helsingfors, Åbo och Tallinn anlägger Mariehamn (Åland) som ligger utanför EU:s skatteområde.

Införselregler:
Så mycket alkohol får du ta med i resanderansonen:

• 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
• 4 liter vin
• 16 liter starköl

Så här mycket tull och punktskatt måste du betala för alkoholvaror som överstiger resanderansonen:
• Spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 253 kr/liter
• Starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 67 kr/liter
• Vin, tull 1 kr/liter, skatt 30 kr/liter
• Starköl, tull 3 kr/liter, skatt 16 kr/liter

Definitioner
• Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent
• Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent
• Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
• Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.
 

Om du är bosatt i Sverige gäller följande förutsättningar:
• utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller
• varorna beskattats på Åland eller i Norge.
 

Snusförsäljning ombord:
Tillåten import till Sverige: för max 430 €
- Import och export för personligt bruk

För rutten Stockholm-Riga-Stockholm
- Ingen snusförsäljning sker ombord

Tillbaka upp

 

Säkerhetsbestämmelser ombord

Säkerhet vid hårt väder

Tallink Silja är Östersjöns största rederi med regionens modernaste, säkraste och miljövänligaste fartygsflotta. Vi har som målsättning att du som passagerare alltid ska få bästa möjliga service oavsett yttre omständigheter.

Alla Tallinks och Silja Lines fartyg har en mycket professionell besättning som följer strikta regler avseende sjösäkerhet. Höst- och vintertid drabbas Östersjöområdet till och från av hårt väder vilket ställer ännu högre krav på säkerhet och komfort.
Innan varje fartygs avgång gör befälhavaren en bedömning av väderläget. Vindstyrka, vindriktning och våghöjd är några av de faktorer som befälhavaren tar med i sin beräkning.

Passagerarnas komfort går alltid i första hand. Vid hårt väder prioriteras alltid passagerarnas välmående före driftekonomi och tidtabeller.

Utifrån rådande väderförhållanden kan befälhavaren besluta om att sänka hastigheten för att maximera säkerheten och komforten. Det finns också tillfällen då befälhavaren kan välja att öka hastigheten för att kringgå det värsta ovädret.

Skulle väderförhållandena visa sig vara för hårda innan avgång kan befälhavaren besluta att fartyget stannar i hamn. Avgången kan senareläggas (eftersom ovädrets epicentrum oftast drar förbi på ett par timmar) eller ställas in helt och hållet.

Beslut om att inställa en avgång beror främst på varifrån fartyget avgår. Fartyget kan framföras även i kraftig storm om vind- och vågriktningen är gynnsam. Det kan alltså innebära att ett av våra fartyg stannar kvar i hamn medan ett annat väljer att avresa (t.ex. i fallet med stormen Gudrun då en avgång från Tallinn ställdes in medan fartygen från Stockholm kunde avgå).

Varje fartyg har individuella vindbegränsningar för manövrering i hamn. Otaliga simulatortester har gett exakta besked om respektive fartygs aerodynamik, rodereffekt, bogpropeller prestanda m.m.

Vid hårt väder följer befälhavaren med besättning strikta säkerhetsregler som regelbundet ses över. Före avgång och under resans gång informerar befälhavaren kontinuerligt både besättning och passagerare om de aktuella väderförhållandena och hur de kan påverka komforten. Informationen sker via högtalarutrop och via informationsdisken.

Vid hårt väder kan tillträde till fartygets yttre däck stängas av med hänsyn till passagerarnas säkerhet. Det samma kan gälla vid isbildning (med halka eller farliga istappar som följd).

Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller för alla våra fartyg följande prioriteringsordning avseende säkerhet:
1) människan
2) miljön
3) egendom.

Välkommen ombord på en trygg och säker resa med Tallink Silja.

Olika vindstyrkor
Kuling är en beteckning på vind med styrka mellan 13,9 och 20,7 meter i sekunden - det vill säga mellan frisk bris och halv storm. Indelas i styv kuling och hård kuling. Storm kallas vinden både på land och till sjöss när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 m/s. Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s

 

Tillbaka upp

Säkerhetsbestämmelser ombord

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR RESENÄRER

För att garantera säkerhet, trygghet och trivsel för alla som vistas ombord på fartyget skall samtliga passagerare följa de säkerhetsdirektiv från fartygsbesättningen och befintliga säkerhets-föreskrifter och anvisningar i enlighet med skyltar som finns på fartyget. Fartygsbesättningen ansvarar för att befälhavarens order om ordning, säkerhet och trygghet följs. Resenärer får inte störa andra passagerare, inte heller hota eller på annat sätt bete sig oansvarigt under resan. Den person som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder störande och/eller utför stötande handlingar, kan omhändertas tills resans slut.

1. Varje passagerare skall vid ombordstigningen kunna visa upp ett giltigt boardingkort med streckkod, samt vid begäran kunna visa upp en giltig identifikationshandling för fartygets säkerhetspersonal eller annan personal.

2. Varje person som vistas ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för personlig säkerhetskontroll i form av förhör eller visitation för att värna om säkerheten och tryggheten. Personligt samtycke är inte förpliktigat, men vägran att samarbeta kan föranleda att personen avvisas från fartyget eller hamnområdet, vilket också meddelas till polisen. Låst bagage, motorfordon, hytt eller annat slutet förvaringsutrymme kan bli föremål för genomsöking.

3. Varje passagerare måste ha med sig giltiga resehandlingar under hela resans gång. Om rederiet påverkas av att passageraren saknar resehandlingar eller om andra skäl föreligger som skadar rederiet, är passageraren ansvarig för rederiets eventuella kostnader.

4. Passagerare som beter sig hotfullt eller störande, som inte följer regler eller som är obscent klädda får inte gå ombord på fartyget. Starkt berusade resenärer eller passagerare som stör den allmänna ordningen eller som stör medresenärernas ro kan omhändertas och skickas av fartyget i avresehamnen eller i nästa hamn och omhändertas av polis.

Passagerare som stör andra passagerare i hyttavdelningen förlorar rätten att använda sin hytt och kan bli föremål för de åtgärder som beskrivs i föregående mening.

5. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger och i andra utrymmen ämnade för mat och dryck. Det är förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker ombord. Med undantag för speciell diet, dryck och barnmat är det förbjudet att konsumera medtagen mat i fartygets restauranger. Narkotikainnehav och användning av narkotika är förbjuden ombord. Husdjur får föras ombord på fartyget i enlighet med särskilda transportföreskrifter.

6. Passagerare får inte medta farliga föremål eller ämnen på fartyget. Eldhandvapen eller andra vapen skall deklareras i tullen i avresehamnen samt låsas in i säkerhetsskåpet som finns i fartygets informationsdisk.

7. Det är förbjudet att elda ombord (ljus, kokplattor, etc.). Det är förbjudet att i passagerarutrymmen, inklusive hytter, använda egna medtagna elektriska vattenkokare, kaffebryggare, brödrostar samt annan elektrisk utrustning som används till matlagning. Om någon av de ovan nämnda produkterna finns och används i hytten, har personalen rätt att beslagta utrustningen och förvara den i informationsdisken. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

8. Rökning är förbjuden i fartygets allmänna utrymmen samt i hytten. Rökning är tillåten endast på särskilt avsedda och markerade platser.

9. Under restiden får passageraren endast vistas i passagerarutrymmena. Att vistas på bildäck, att reparera fordon eller hålla på med bränslehantering är förbjudet under resan.

10. Ombord på fartyget skall resenären ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel. Det är inte tillåtet att lyssna på ljudutrustning utan hörlurar i hytten. Nattron börjar kl. 23:00 lokal tid. Det är förbjudet att använda musikinstrument och musikutrustning i hyttavdelningen. Personalen har rätt att tillfälligt beslagta instrument eller musikutrustning och förvara i fartygets informationsdisk. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

11. Ungdomsgruppledare ansvarar för sina ungdomar och att de följer samtliga säkerhetsregler. I problemasituationer ska gruppledaren samarbeta med fartygspersonalen och följa instruktionerna från personalen.

12. Samtliga föremål i hytten (kuddar, sängöverkast, stolar och andra föremål som ägs av rederiet) får inte skadas eller avlägsnas från hytten. Om stöld, inbrott, bedrägeri har begåtts eller hot utfärdats i på fartyget larmas polisen.

13. Det är strängt förbjudet att ombord på fartyget utöva skadegörelse på säkerhets-, larm- och trygghetsanordningar, eller att aktivera dessa anordningar utan anledning. Överträdelser av ovan nämnda art anmäls till polisen.

14. Passagerare som genom sina handlingar orsakat skador på fartyget genom skadegörelse, stöld eller annan skada är skyldig att ersätta de skador som orsakats. Resenären har möjlighet att betala sådana summor direkt till fartygets Informationsdisk. Passagerare som reser med gemensam bokning och biljett i samma hytt, ansvarar solidariskt för till hytten tillfogad skada samt för skada på i hytten befintlig egendom.

15. Passagerare ombord på fartyget har inte rätt att utföra kommersiella eller andra säljaktiviteter, organisera donationer, evenemang, lotterier, eller utöva propagandaaktiviteter, agitera eller framföra politiska tal om inte annat kommit överrens innan med rederiet.

16. Rederiet ansvarar inte för pengar, värdepapper, guld, silverföremål, värdefulla smycken, prydnadsföremål, konstverk eller andra värdesaker och andra personliga tillhörigheter som förvaras i hytten. Passagerarens värdeföremål och smycken kan förvaras i ett särskilt förvaringsskåp i Informationsdisken.

Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 lg.(4), den finska sjölagen, pt. 15, lg. 4, den svenska sjölagen, kapitel 15 lg 7, International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 28.11.2011

Passagerarens skyldigheter

Passagerarna måste följa rederiets ordningsregler samt befälhavarens bestämmelser om ordning och säkerhet ombord. Ordningsreglerna finns till påseende i terminalerna och på fartygen. Medlemmar av fartygets besättning har rätt att avvisa passagerare som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra passagerare, för sig själva eller för fartygets säkerhet, är påverkade av alkohol eller andra rusmedel, uppträder störande eller hotfullt eller som inte uppfyller ovannämnda ålders-, ordnings- och övriga regler.

Alkoholdrycker som köpts i butiken ombord får ej förtäras i de allmänna utrymmena ombord. För att kunna trygga trivsel för samtliga passagerare ombord accepteras ej störande uppträdande i hytterna och hyttgångarna.

Vistelse på bildäck under sjöresan är förbjuden.

Fartygets samtliga hytter är rökfria och rökning är tillåten endast i de för rökning reserverade utrymmena.

Passageraren skall själv hålla reda på sitt bagage. Tallink Silja ersätter inte resgodsskador, som beror av passagerarens egen vårdslöshet. Rederiet är ej skyldigt att ersätta pengar, värdepapper eller annat speciellt dyrbart resgods, om egendomen inte har överlämnats för förvaring i förvaringsfack i fartygets info. Varor som förvaras i låsbara förvaringsfack anses ej ha blivit mottagna för förvaring av rederiet. Se Transportvillkor för passagerare och deras resgods.

Hytten skall överlämnas till rederiet, när fartyget anländer till den hamn, i vilken passagerarens resa slutar och transportavtal upphör.

Passageraren bör själv utreda hos behörig myndighet vilka resedokument som behövs och skaffa dem. Passageraren ansvarar för att han under resan har med sig behövliga, giltiga rese- och ID-dokument.

Passagerare bör till fullt belopp ersätta rederiet skadan som han har förorsakat på basis av vårdslöshet eller försummelse.

Säkerhet i terminalen

Säkerhetsåtgärder
Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation) beslöt i november 2001 enhälligt om nya åtgärder för att förbättra säkerheten på fartyg och i hamnar. Detta resulterade i en ny internationell sjöfartsskyddskod kallad ISPS (International Ship and Port Facillity Security Code). Koden syftar till att begränsa tillträdet för obehöriga till fartyg och hamnområden samt kontroll av de behöriga. Säkerhetsföreskrifterna trädde i kraft 1.7.2004. Passagerarna skall vara beredda på säkerhetskontroller i terminalen då de ska kunna legitimera sig.

Identitetsbevis
Vid säkerhetskontroll kan passageraren styrka sin identitet med en tillförlitlig och giltig identitetshandling. Tallink Silja godkänner:

- pass
- körkort (även pappkort godkänns)
- ID-kort med foto, beviljat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt ID-kort)
- sjukförsäkringskort med foto

Personer som inte vill eller kan styrka sin identitet och/eller ge besked om detta på begäran nekas tillträde till fartyget.

Reglerna krävde också ändringar i terminalerna. Till följd av detta finns i Värtahamnen/Stockholm, Helsingfors och Åbo säkerhetsportar som resenärerna passerar då de går ombord. Alla passagerare registreras och streckkoden skrivs ut på biljetten. Säkerhetsporten öppnas när portens avläsare registrerat streckkoden. Samtidigt registreras att resenären stigit ombord. I andra hamnar sker kontrollen manuellt eller vid samband med passkontrollen.

En videofilm om säkerhetsrutiner visas i terminalen och ombord före avgång. Vid incheckningen delas dessutom ut en separat broschyr med säkerhetsanvisningar. Uppgifter om larmsignalen samt passagerarens samlingsstation finns på landgångskortet.

För säkerhetskontrollerna i Stockholm ansvarar Stockholms Hamnar. Tallink Silja tar inget ansvar för bokade passagerare/fordon som missar avgången på grund av ovanstående säkerhetskontroller.

Säkerhet ombord

Allmänt
Målet med Tallink Siljas säkerhetspolitik är att människorna, miljön och säkrandet av egendom kommer i första hand. Fartygens säkerhet samt personalens kunskaper i säkerhetsfrågor är av första klass.

Personalen ombord
Innan en anställning påbörjas utbildas all personal i de grundläggande säkerhetsfrågorna. Varje vecka anordnas säkerhetsövningar ombord, dessutom har flertalet ur personalen extrautbildning i brandbekämpning samt hantering av livbåtar.

Fartygen
Sveriges och Finlands sjöfartsmyndigheter kontrollerar och godkänner regelbundet säkerhetsorganisationerna för våra fartyg.

Vid nödsituation
Personalen övar regelbundet på nödsituationer där det gäller att rädda passagerare ur hytter samt övriga utrymmen. Vid nödsituation hörs alarmsignalen i alla utrymmen på fartyget. Alarmsignalen består av sju korta och en lång och betyder att alla ska bege sig till sitt uppsamlingsområde. Uppsamlingsområdet är utmärkt på boardingkortet samt i hytten. Närmare instruktioner får du genom att följa utropen. Vid uppsamlingsplatsen ger personlen vidare instruktioner.

Räddningsbåtarna, räddningsflottorna samt säkerhetsvästarna. Antal platser på räddningsbåtarna och -flottorna är fler till antalet, än antalet totala passagerare på fartyget. Även säkerhetsvästarna är fler till antalet än passagerarna.

Sprinkler
Alla utrymmen på fartyget är utrustade med ett sprinklersystem.

Rök- och värmedetektor
Fartygets alla utrymmen är utrustade med detektorer, som larmar personalen vid eventuell rökutveckling eller förhöjd temperatur i något utrymme.

Information
Passagerarna får information om säkerhetsrutiner via brochyrer som kan fås vid incheckningen samt via en videofilm som visas i terminalen och via sitt landgångskort. Säkerhetsanvisningar för hur man ska handla vid en nödsituation fås i hytterna, säkerhetsskyltarna samt via tv. I samband med fartygets avgång ges säkerhetsinformation via ett högtalarutrop. Alla passagerare är skyldiga att bekanta sig med fartygets säkerhet och kontrollera placeringen av sin uppsamlingsplats. Personalen ombord kan ge mer information om säkerhetsfrågor.

Ordningsmännen
Ordningsmännen patrullerar på fartyget dygnet runt.

Vid kraftig sjögång
Vid kraftig sjögång kan det vara nödvändigt att fartyget saktar ned farten, vilket kan få till följd att ankomsttiden försenas något. Även för vår kapten är sjösäkerheten alltid det viktigaste.

Säkerhet på bildäck

Allt löst material i fordonet skall fästas ordentligt. Tobaksrökning samt uppgörande av eld på bildäcket är förbjudet. Vistelse på bildäcket är förbjuden under resan. Bildäcket hålls stängt under resan och öppnas en halv timme före ankomst. De anvisningar som ges av personalen på bildäck bör följas och motorn i bilen får startas först då det är din tur att köra ut. Lättantändliga vätskor i fat får inte transporteras på bildäcket.

Gasoltuben i husbilar/husvagnar, ska vara frånkopplad. Gasoltubens 'hatt' ska vara påskruvad flaskan.

Meddela om farliga ämnen. Begränsningar gäller för transport på passagerarfartyg av ämnen som klassificeras som farliga (t.ex. gas, sprängämnen, antändliga och frätande vätskor). S.k. servicefordon med svetsutrustning (gastuber) får EJ resa med passagerarfärjor, på linjerna Stockholm-Tallinn/Riga samt Kapellskär-Paldiski. Om du transporterar ämnen av detta slag, meddela om det på förhand vid klareringen i avresehamnen och kontrollera att alla dokument är i sin ordning. Om du transporterar farliga ämnen på Silja Lines fartyg bör du meddela om det på förhand till Silja Cargo, tfn +358 2 335 266.

Reservdunkar för bensin (tomma eller fyllda) max 15 liter, får medföras på linjerna Stockholm-Tallinn/Riga.

Säkerhet vid hårt väder

Tallink Silja är Östersjöns största rederi med regionens modernaste, säkraste och miljövänligaste fartygsflotta. Vi har som målsättning att du som passagerare alltid ska få bästa möjliga service oavsett yttre omständigheter.

Alla Tallinks och Silja Lines fartyg har en mycket professionell besättning som följer strikta regler avseende sjösäkerhet. Höst- och vintertid drabbas Östersjöområdet till och från av hårt väder vilket ställer ännu högre krav på säkerhet och komfort.
Innan varje fartygs avgång gör befälhavaren en bedömning av väderläget. Vindstyrka, vindriktning och våghöjd är några av de faktorer som befälhavaren tar med i sin beräkning.

Passagerarnas komfort går alltid i första hand. Vid hårt väder prioriteras alltid passagerarnas välmående före driftekonomi och tidtabeller.

Utifrån rådande väderförhållanden kan befälhavaren besluta om att sänka hastigheten för att maximera säkerheten och komforten. Det finns också tillfällen då befälhavaren kan välja att öka hastigheten för att kringgå det värsta ovädret.

Skulle väderförhållandena visa sig vara för hårda innan avgång kan befälhavaren besluta att fartyget stannar i hamn. Avgången kan senareläggas (eftersom ovädrets epicentrum oftast drar förbi på ett par timmar) eller ställas in helt och hållet.

Beslut om att inställa en avgång beror främst på varifrån fartyget avseglar. Fartyget kan framföras även i kraftig storm om vind- och vågriktningen är gynnsam. Det kan alltså innebära att ett av våra fartyg stannar kvar i hamn medan ett annat väljer att avresa (t.ex. i fallet med stormen Gudrun då en avgång från Tallinn ställdes in medan fartygen från Stockholm kunde avsegla).

Varje fartyg har individuella vindbegränsningar för manövrering i hamn. Otaliga simulatortester har gett exakta besked om respektive fartygs aerodynamik, rodereffekt, bogpropeller prestanda m.m.

Vid hårt väder följer befälhavaren med besättning strikta säkerhetsregler som regelbundet ses över. Före avgång och under resans gång informerar befälhavaren kontinuerligt både besättning och passagerare om de aktuella väderförhållandena och hur de kan påverka komforten. Informationen sker via högtalarutrop och via informationsdisken.

Vid hårt väder kan tillträde till fartygets yttre däck stängas av med hänsyn till passagerarnas säkerhet. Det samma kan gälla vid isbildning (med halka eller farliga istappar som följd).

Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller för alla våra fartyg följande prioriteringsordning avseende säkerhet:
1) människan
2) miljön
3) egendom.

Välkommen ombord på en trygg och säker resa med Tallink Silja.

Olika vindstyrkor
Kuling är en beteckning på vind med styrka mellan 13,9 och 20,7 meter i sekunden - det vill säga mellan frisk bris och halv storm. Indelas i styv kuling och hård kuling. Storm kallas vinden både på land och till sjöss när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 m/s. Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s

 

Tillbaka upp

Åldersregler

Åldersgränsen för kryssningar och resor med Tallink och Silja Line är 18 år.

Barn/ungdom 0-17 år får resa:
- I sällskap med vårdnadshavare
- I sällskap med familjemedlem * eller övervakare/handledare (min 25 år).
Max 2 barn (utöver egna) per familjemedlem/övervakare/handledare. Det skall vara 1 familjemedlem/övervakare/handledare per hytt. Tillstånd/förmyndarintyg för resan undertecknat intyg av vårdnadshavare för 0-17 år skall medföras.

OBS! Vid specialkryssningar/ungdomskryssningar kan andra åldersgränser gälla.

* Familjemedlem = resenärens far, mor eller annan laglig vårdnadshavare, mor- och farföräldrar, moster, faster, morbror, farbror. Syster eller bror skall vara min 25 år.

Obeledsagad ungdom (15–17 år)
- får resa ensam på dagskryssning och reguljärresa (dagstur) med vårdnadshavarens skriftliga tillstånd som medförs på resan, obeledsagad ungdom (pdf). Tallink Silja skall alltid ha möjlighet att per telefon kunna kontrollera tillståndet under hela resan från fartygets avgång till ankomsten i destinationshamnen. Ungdomen skall på uppmaning kunna legitimera sig med giltigt legitimation som styrker sin identitet och uppge sin vårdnadshavares kontaktuppgifter. Vuxen ledsagar tonåringen till avgångshamnen vid avgången och möter honom/henne i ankomsthamnen vid ankomsten. Dessa personer stannar i hamnen tills fartyget avgått och infinner sig i hamnen vid fartygets tidtabellsenliga ankomsttid.

Intyg/Blanketter
0-14 och 0-17 år Förmyndarintyg (pdf)
15-17 år Obeledsagad ungdom (pdf)
Övervakare/handledare (pdf)

Tallink och Silja Line förbehåller sig rätten till ändringar. Eventuell dispens kan beviljas, vänligen kontakta kundservice för mer information.

TRYGGHETS- OCH SÄKERHETSARBETE

Vi accepterar inte brott ombord och bedriver ett brett trygghets- och säkerhetsarbete med långsiktiga och förebyggande åtgärder som ska skapa ett ännu bättre klimat och en tryggare miljö ombord hos oss. Fler vakter, ingen försäljning av alkohol på utresan på vissa specialkryssningar samt ökad patrullering i hyttkorridorer är några av dessa. Vi har också inlett ett långsiktigt samarbete med Nattskiftet – en trygghetsorganisation som arbetar för allas rätt till ett tryggt uteliv.

Läs mer om trygghet ombord här →

 

 

BETALNINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSVILLKOR FÖR GRUPPER

En grupp består av minst 10 vuxna passagerare. Ordet "hytt" används också för att hänvisa till däcksplats.
 

1. BETALNINGSVILLKOR

- Vid bokningstillfälle utgår 10% av resans totala pris i förhandsavgift.
- Slutbetalning skall vara Tallink Silja tillhanda senast 28 dagar före avresa.
- Om bokningen görs mindre än 28 dagar före avresa måste betalning ske omgående.

 

2. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR REGULJÄRA RESOR OCH KRYSSNINGAR

2.1. Avbokning (50 % eller mer av antal hytter)
Avbokas mer än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal hytter som funnits på ursprungsbokningen, enl. 2.3.

2.2. Avbokning (mindre än 50 % av antal hytter)

Avbokas mindre än 50 % av bokningen grundas avbeställningen på antal avbokade hytter, enl. 2.3.

2.3. Avbeställningsregler

Grupper med färre än 100 hytter

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-21 dagar före avresa debiteras 10% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 20-14 dagar före avresa debiteras 25% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av kostnaden för antalet avbokade hytter.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resans avbokade del.

Grupper med fler än 100 hytter

- mer än 90 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
– 89-60 dagar före avresa debiteras 10 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 59-28 dagar före avresa debiteras 25 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 27-21 dagar före avresa debiteras 50 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– 20-14 dagar före avresa debiteras 75 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.
– mindre än 14 dagar före avresa debiteras 100 % av kostnaden för antalet avbokade hytter.

Specialkryssningar och charter

- vid specialkryssningar och charter reserverar vi oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor. *Se Betalnings- och avbeställningsvillkor för enskilda resenärer.
- specialkryssning kan innebära avvikelser i tidtabell och ankomsthamn.

2.4. Partners

Ifall gruppbokningen innehåller en för Tallink Silja AB utomstående samarbetspartner, samarbetsrederi eller dylikt, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners avbeställningsvillkor.


3. ÄNDRINGS- OCH AVBESTÄLLNINGSREGLER FÖR HOTELLRESOR

3.1. Grupper med färre än 50 rum

- mer än 28 dagar före avresa ingen avbokningskostnad.
- 27-14 dagar före avresa debiteras 25% av resan.
- 13-7 dagar före avresa debiteras 50% av resan.
- mindre än 7 dagar före avresa debiteras 100% av resan.
 

3.2. Grupper med fler än 50 rum

- Vi reserverar oss för rätten till separata betalnings- och avbeställningsvillkor.

Avbokning, även en del avbokning ska göras skriftligt via brev, fax eller e-mail. Ej avbokade resor återbetalas inte. Avbokningen är giltig från det datum Tallink Silja erhållit den. Mot läkarintyg debiteras endast expeditionsavgift på 180 SEK per person. Om reservationen innefattar tjänst av annat företag än Tallink Silja, t.ex. hotell, annat rederi, bussanslutning eller sightseeing gäller det externa serviceföretagets avbokningsregler. Ändringar av ovannämnda tjänster är att betrakta som en avbeställning och ny beställning. För sjöresa som tillhandahålls av Tallink Silja, gäller betalnings- och avbokningsregler enligt ovan.

Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation, har träffat följande överenskommelse parter emellan gällande " Arrangörens ändringar före resa och inställande av resan" som finns under punkt 5 i allmänna villkor för paketresor.

RESEVILLKOR FÖR ENSKILDA RESENÄRER

RESEVILLKOR FÖR AS TALLINK GRUPP

Föreliggande resevillkor för AS Tallink Grupp (härefter resevillkor) gäller fr.o.m den 1 juni 2015 för AS Tallink Grupp och dess dotterbolag (härefter Tallink). Föreliggande resevillkor tillämpas enbart för enskilda resenärer.

DEL I – ALLMÄNT

1. DEFINITIONER

- ”Reguljärresa” – en enkelresa eller en tur och returresa som inte är en kryssning.

- ”Kryssning” – en tur och returresa med ett och samma fartyg, varvid incheckningen av tur och returbiljetten sker i fartygets avgångshamn, resan inkluderar övernattning.

- ”Dagsbiljett” – en tur och returresa där båda resorna sker samma dag, varvid incheckningen av biljetterna för båda riktningarna sker i fartygets avgångshamn.

- ”Bilpaket” – en enkelresa som avser minst en passagerare och ett fordon (exkl. cyklar och bussar).

- ”Specialkryssning” – en båtresa som arrangerats av Tallink, varvid andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkor. Boknings- och betalningsvillkor för specialkryssningar finns beskrivna tillsammans med respektive produktbeskrivning.

- ”Specialerbjudande” – en samling av transporttjänster, varvid andra villkor tillämpas än de som finns beskrivna i föreliggande resevillkoren. Villkor för specialerbjudandet finns beskrivna tillsammans med erbjudandet.

- ”Bokning” – en beställning som gjorts av passagerare avseende utnyttjande av passagerartransport, ombordtjänster och andra tjänster (t.ex. tjänster av tredje part).

- ”Biljett” – en av transportören utgiven handling om att sjötransportavtal har träffats och att avgiften för resan har betalats.

- ”Passagerartransport” – en samling av tjänster, till vilken hör transport av passagerare (hytt, hyttplats eller däcksplats) samt transport av fordon som medföljer passageraren.

- ”Ombordtjänster” – tjänster som utförs ombord, men som inte avser passagerartransport. Till ombordtjänster hör hyttservice/hyttbeställning, matservering, bastu, wellness-tjänster och andra tjänster som utförs ombord.

- ”Paket” – en bestämd färdig kombination av minst två av följande tjänster: passagerartransport, logi samt andra turisttjänster, som inte omfattas av transport och logi, men som är en väsentlig del av paketet. Dessa paket säljs eller erbjuds till försäljning till ett (total-)pris, om tjänsten omfattar en tidsperiod om mer än 24 timmar eller innehåller övernattning.

- ”Boardingkort” – en handling som utfärdats till en passagerare med biljett som underlag och som ger passageraren rätt att gå ombord på fartyget. Boardingkortet är personligt, det är inte tillåtet att överlämna det till annan person.

- ”Familjemedlem” – far, mor eller annan laglig vårdnadshavare (minst 18 år gammal) eller faster/moster, farbror/morbror, syster, bror eller mor-/farförälder (minst 25 år gammal) till resande barn.

- ”Övervakare” – företrädare för resenärer upp till 17 år. Övervakaren skall vara minst 25 år gammal och skall ha informerat sig om instruktionerna för övervakare utgivna av AS Tallink Grupp. Övervakaren skall ansvara för de personer han eller hon företräder och skall ha undertecknat vederbörande handling.

- ”Resetillstånd” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare tillåter sitt 15–17-åriga barn att resa ensamt.

- ”Resefullmakt” – en ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken förälder eller annan laglig vårdnadshavare ger en annan person (annan familjemedlem eller övervakare) fullmakt att vara övervakare till sitt barn under ifrågavarande resa. Den befullmäktigade personen är skyldig att ta hand om och ansvara för barnet under hela ifrågavarande resa.

- ”Blankett för övervakare” – en av övervakaren ifylld och undertecknad förtryckt blankett, med vilken övervakaren bekräftar att han eller hon ansvarar för den 0–17- åriga passageraren under hela ifrågavarande resa.

- ”Serviceavgift” – en avgift avseende extratjänster enligt Tallink och Silja Lines prislista. Serviceavgifterna finns angivna på motsvarande lands hemsida.

DEL II – RESEVILLKOR 1. BOKNING OCH BILJETT

(1) Vid bokning skall följande uppgifter om passagerare anges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum (datum, månad och år), nationalitet, telefonnummer samt eventuell e-postadress.

(2) Vid bokning av passagerarfordon (cykel, segway, moped, motorcykel, personbil, buss) skall fordonets registreringsnummer samt fordonets exakta längd- och höjdmått anges. Även längd och höjd på extrautrustning (skidbox, takräcke, trailer etc.) samt utrustning som placerats på fordonets tak eller hängts på bakom fordonet (cykel, takräcke etc.) skall anges. Vid bokning skall kunden vid behov ange fordonets totalvikt.

2. BILJETTINCHECKNING

(1) Samtliga biljetter skall checkas in innan fartygets avgång i check-in i hamnen, i incheckningsautomat eller genom annat för ändamålet angivet sätt.

(2) Efter incheckning utfärdas ett boardingkort till passageraren. På boardingkortet finns följande uppgifter: passagerarens namn, resedatum och destination. Boardingkortet är enbart giltigt om innehavaren av boardingkortet är samma person, vars uppgifter om resan finns på boardingkortet.

(3) Boardingkortet skall bevaras under hela resan. Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa boardingkortet vid ombordstigning samt på anmodan under hela resan. Vid behov skall passageraren kunna bevisa sin identitet för fartygets besättningsmedlem.

(4) Incheckning av passagerare utan fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i check-in i hamnen eller i incheckningsautomat. Genom annat för ändamålet angivet sätt börjar incheckningen 24 timmar innan fartygets avgång. Incheckningen sker med utfärdad biljett och erforderliga resehandlingar som underlag.

(5) Incheckning av passagerare med fordon börjar en och en halv timme innan fartygets avgång i bilincheckningen. Incheckningen sker med utfärdad biljett, samtliga passagerares erforderliga resehandlingar och vid behov fordonets registreringsbevis som underlag.

(6) Incheckning av passagerare utan fordon slutar 30 minuter innan fartygets avgång och tillträde till fartyget stängs 20 minuter innan fartygets avgång.

(7) Incheckning av passagerare med fordon slutar 1 timme innan fartygets avgång

(8) Ingen incheckning sker av personer som anländer senare än de tider som finns angivna i punkt 6 och 7.

3. RESEHANDLINGAR

(1) Passageraren skall under hela resan inneha giltig resehandling och andra erforderliga handlingar, även visum om sådant krävs. Passageraren ansvarar för att samtliga handlingar är giltiga och korrekta.

(2) Passagerare som passerar en landsgräns är skyldiga att kunna uppvisa erforderliga resehandlingar. Personer som saknar erforderliga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa tillåts inte att gå ombord på fartyget.

(3) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller ogiltiga resehandlingar eller om passageraren saknar erforderliga resehandlingar.

4. PERSONER MED FUNKTIONSHINDER ELLER MED NEDSATT RÖRELSEFÖRMÅGA

(1) För att kunna ge personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga likvärdiga förutsättningar att resa med fartyg som andra passagerare har personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga, utöver de allmänna rättigheter för passagerare, rättigheter enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0001:0016:SV:PDF.

(2) Om passageraren under resans gång ledsagas av en erkänd ledarhund (ledarhund är hund som är godkänd som ledsagare för personer med funktionshinder och personer med nedsatt rörelseförmåga) skall passageraren inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av ledarhund ur landet. Pass för ledarhund är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med ledarhund inom Europeiska unionen.

(3) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter om ledarhund samt antal ledarhundar.

5. TRANSPORT AV SÄLLSKAPSDJUR

(1) Passageraren skall inneha erforderliga handlingar för införsel och utförsel av sällskapsdjur ur landet. Pass för sällskapsdjur är obligatoriskt för samtliga passagerare som reser med sällskapsdjur inom Europeiska unionen.

(2) Besättningsmedlem har rätt att kontrollera och passageraren är skyldig att uppvisa de i föreliggande punkt, första stycket, nämnda handlingar för sällskapsdjur vid ombordstigning samt på anmodan av besättningsmedlem under hela resans gång.

(3) Transport av djur som är farliga för passagerare och fartygets besättningsmedlemmar får enbart ske efter speciell överenskommelse med transportören. Ansökan om sådan överenskommelse kan göras på följande e-postadress:

Sverige: info.sweden@tallinksilja.com


(4) Passageraren är skyldig att informera sig om hytter och burar för sällskapsdjur samt annat därtill hörande innan bokning sker.
Ytterligare information finns här
 
Sällskapsdjur →

(5) Passageraren är skyldig att vid bokning ange erforderliga uppgifter avseende transport av sällskapsdjur samt sällskapsdjurens antal. 
(6) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om resan uteblir på grund av bristfälliga eller saknade handlingar avseende sällskapsdjur. 
 


6. ÅLDERSGRÄNSER

På Tallinks och Silja Lines fartyg har följande åldersgränser inrättats avseende passagerare som är yngre än 18 år (minderåriga):

(1) Passagerare som är 15–17 år gammal får oavsett veckodag resa ensam på enkel reguljärresa under dagtid eller med dagsbiljett om han eller hon medför resetillstånd som undertecknats av förälder eller annan laglig vårdnadshavare. Personen som bokat resan eller passageraren själv ansvarar för att sådant resetillstånd finns.

(2) Passagerare som är 17 år eller yngre får delta i resa med övernattning enbart på följande villkor:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller annan familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på reseintyg finns på följande hemsidor:

Sverige: Åldersregler
Internationellt: https://www.tallinksilja.com/good-to-know#16658622

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passageraren som är 17 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns på följande hemsidor:

- Sverige: Åldersregler

- Internationellt: PDF →

3) Minst en familjemedlem eller en övervakare skall finnas i hytt tillsammans med passagerare som är 14 år eller yngre.

(3) Passagerare som är 14 år eller yngre får resa på enkel reguljärresa under dagtid eller på dagsbiljett:

1) tillsammans med förälder eller annan laglig vårdnadshavare, eller tillsammans med familjemedlem eller övervakare som innehar resefullmakt. Exempel på resefullmakt finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 1.

2) Annan familjemedlem eller övervakare som reser med passagerare som är 14 år eller yngre skall fylla i blankett för övervakare. Exempel på sådan blankett finns angiven i föreliggande punkt, stycke 2, punkt 2.

(4) Tallink ersätter inte biljett till passageraren om den minderåriga passageraren saknar de erforderliga handlingar som finns angivna i de föregående punkterna eller om dessa är bristfälligt ifyllda och passageraren därvid inte tillåts att gå ombord.

DEL III – BOKNING, BETALNING, ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING AV BILJETT 

1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOKNING AV BILJETT

(1) Föreliggande villkor avseende bokning och betalning (härefter villkor) gäller vid bokningar som gjorts via Tallinks contactcenter, Tallinks försäljningskontor, terminalen, internet, app i mobiltelefon och resebyrå.

(2) De i föreliggande del stadgade villkoren tillämpas vid bokning av enskilda resenärer, varvid en bokning kan omfatta upp till 9 passagerare.

(3) Föreliggande villkor gäller för bokningar upp till 24 passagerare om bokningen har skett via internet.

(4) Föreliggande villkor gäller inte för resor som arrangerats av tredje part, inte heller för bokningar och/eller biljetter av specialkryssningar och/eller specialerbjudanden.

(5) Biljetter kan bokas och betalas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, via internet eller app i mobiltelefon, hos resebyrå eller via samtal till Tallinks contactcenter .

(6) Bokningar och biljetter kan ändras och avbokas på Tallinks försäljningskontor, i terminalen, hos resebyrån där resan bokades eller via samtal till Tallinks contactcenter.

(7) Bokning eller biljett kan inte ändras eller avbokas via internet eller app i mobiltelefon.

2. BETALNING AV BOKNING

(1) Bokning som gjorts på internet eller med app i mobiltelefon skall betalas omgående i samband med bokning.

(2) Betalning för bokning som gjorts på Tallink Silja Lines försäljningskontor, i terminalen, via contactcenter eller hos resebyrå skall betalas enligt följande:

1) Om bokningen sker mer än 28 dagar innan avgång skall den betalas inom 14 dagar efter bokningstillfälle.

2) Om bokning sker 28 till 14 dagar innan avgång skall den betalas minst 14 dagar innan avgång.

3) Om bokning sker mindre än 14 dagar innan avgång skall den betalas omgående i samband med bokningen.

(3) Om bokning sker mindre än 5 arbetsdagar innan avgång och betalning sker via banköverföring har incheckningspersonal rätt att kräva betalning på plats (dvs. i hamnterminalen) om totalbeloppet för bokningen inte har överförts till Tallinks konto vid incheckningen.

(4) För Tallinks paketresor tillämpas andra villkor än föreliggande villkor. Villkoren för Tallinks paketresor framgår vid erbjudandet för paketresa. Avtal avseende paketresa träder i kraft då passageraren har betalt ett förskott enligt boknings- och betalningsvillkoren för paketresor.

(5) Om bokning innehåller tjänst som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners boknings- och betalningsvillkor.

3. BETALNING MED KLARNA

(1) Klarna erbjuder följande betalningsalternativ: Faktura och Delbetala. När du betalar med Klarna godkänner du att dina bokningsuppgifter kommer att överföras till Klarna för kontroll av tillgängliga betalningsalternativ. Läs mer om Klarnas användning av dina uppgifter.

(2) När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått din beställning.
- Få alltid din beställning innan du betalar
- Betalningstid - alltid minst 14 dagar
- Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
- Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
- Ladda ner dina fakturor från klarna.se
- Möjlighet till delbetalning**

* Gäller konsumentköp och ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
** Delbetalning erbjuds för närvarande bara privatpersoner.

Betalningsvillkor
Kredittiden för detta köp är 14 dagar från fakturadatum. Näringsidkare kan, när det så anges i kassan, erbjudas en kredittid på 30 dagar från fakturadatum. Fakturan skickas i samband med leveransen. I enlighet med avtalet med e-butiken debiteras en fakturaavgift om 0 kr.

En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Har du handlat för under 60 kr tillkommer 29,00 kr, och har du handlat för 60 kronor eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift.

Kreditprövning
Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du får då en kopia på kreditupplysningen per post.

Omvandling av faktura till en flexibel delbetalning
När du har fått hem din faktura kan du, i stället för att betala hela fakturan på en gång, erbjudas att betala in ett lägre belopp och på så sätt göra om din faktura till en flexibel delbetalning. Detta innebär att du betalar i din egen takt med minst 50 kr per månad. Den effektiva räntan vid ett köp om 10 000 kr, 29 kr i månatlig administrativ avgift, 19,90% i rörlig ränta och betalning över 12 månader är 29,22%. Varje delbetalning blir då 955 kr per månad och din totalkostnad blir 11 458 kr.

För omvandling av din faktura till en flexibel delbetalning gäller följande allmänna villkor. Här hittar du även information om Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar, är du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.30 – 20.00, fredagar 08.30-17.00 och helger 10.00 – 17.00. Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och Klarna som vi inte lyckas lösa kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm, tel.:+46 (0)8-508 860 00.

 

3. ÄNDRING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Ändring av bokning eller köpt biljett omfattar bland annat följande ändringar av passagerartransporttjänster: resans riktning och/eller sträcka, datum och tidpunkt för avgång, hyttklass, pris för fordonstransport samt ändring av ombordtjänster. Ändringar av pris för fordonstransport omfattar ändringar av fordonets höjd och längd.

(2) Ändring av personuppgifter (namn, födelsedatum, nationalitet, kön och stamkundsnummer) i bokning eller på biljett innebär inte ändring av bokning eller biljett.

(3) Vid ändring av passagerartransport och/eller ombordtjänster betalar passageraren ombokningsavgift enligt föreliggande villkor. För tjänster som tillhandahålls av en för Tallink utomstående samarbetspartner, tillämpas ifrågavarande samarbetspartners fastställt ombokningsavgift.

(4) Bokning och biljett kan alltid ändras om betalning för de ändrade tjänsterna sker enligt Tallinks prislista. Vid ändring av passagerartransporttjänster och ombordtjänster skall den mellanskillnad betalas, som uppstår mellan det ursprungliga priset och den ändrade bokningen. Alternativt sker en återbetalning och ombokningsavgift tillämpas enligt föreliggande punkt, stycke 7 och 8.

(5) Vid ändring av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors) tillämpas inte ombokningsavgift.

(6) Ombokningsavgift tillämpas inte vid ändring av biljett avseende reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors mer än 7 dagar innan avgång och inte heller vid ändring av biljett för Business Lounge mellan Tallinn och Helsingfors.

(7) Ombokningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Om biljett ombokas mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga, skall ombokningsavgift betalas bestående av mellanskillnaden mellan den ursprungliga och den ändrade biljetten.

(8) Ombokningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Om biljett ändras mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten skall ombokningsavgift om 5 euro betalas och mellanskillnaden återbetalas.

2) Om biljett ändras mindre än 48 timmar innan avgång och den ändrade biljetten är billigare än den ursprungliga biljetten återbetalas inte mellanskillnaden.

(9) Om ändring av biljett sker mindre än 48 timmar innan avgång och ändring avser hyttbeställning skall ombokningsavgift betalas till det belopp som hyttbeställning avser.

(10) Tallink förbehåller sig rätten att tillämpa 5 euro i ombokningsavgift per resesträcka, om biljetten ändras efter incheckning. Vid ändring av returresa avseende dagsbiljett skall sådan ändring ske innan incheckning av biljett är slutförd.

4. ANNULLERING AV BOKNING ELLER BILJETT

(1) Tallink annullerar bokning som inte har betalats vid förfallodag. Tallink annullerar biljett om passageraren inte har checkat in biljetten innan resans avgång. Vid dagsbiljett eller kryssning annullerar Tallink hela resan om passageraren inte har checkat in biljetten i avgångshamnen.

(2) Vid annullering av passagerartransport och ombordtjänster krävs avbeställningsavgift enligt föreliggande villkor. Erlagda serviceavgifter återbetalas ej. Vid annullering av tjänster som utförs av tredje part tillämpas avbeställningsavgift enligt deras fastställda villkor.

(3) Vid annullering av biljett återbetalas den summa som betalades för biljett med avräknat avbeställningsavgift till samma bankkonto från vilken betalning gjordes.

(4) Avbeställningsavgift tillämpas enligt följande (exkl. reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors):

1) Vid annullering av bokning eller biljett mer än 14 dagar innan avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 14 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(5) Avbeställningsavgift på reguljärresa mellan Tallinn och Helsingfors tillämpas enligt följande:

1) Vid mer än 7 dagar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro.

2) Vid annullering av biljett mindre än 7 dagar men mer än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 5 euro och 20 % av biljettpriset.

3) Vid annullering av biljett mindre än 48 timmar innan fartygets avgång tillämpas avbeställningsavgift på 100 % av biljettpriset.

(6) Om passageraren inte infinner sig på grund av force majeure, skall detta bestyrkas av passageraren. Omständigheterna kring force majeure och styrkandet av dessa utvärderas av Tallink. Om force majeure kan bestyrkas skall beloppet som betalats för biljetten återbetalas och avbeställningsavgift inte tillämpas.

(7) Passageraren kan låta för biljett inbetalat belopp kvarstå som förskott till betalning för framtida tjänster hos Tallink.

DEL IV – FRAMFÖRANDE AV KLAGOMÅL (REKLAMATIONER)

(1) Passageraren har rätt att lämna in klagomål avseende Tallinks ageranden eller tjänsteleverans. Om tvisten inte är möjlig att lösa på de grunder som framförts muntligen skall passageraren till Tallink framföra sitt klagomål skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning.

(2) Klagomål kan göras till Tallinks e-postadress för feedback, med vanlig post eller genom att fylla i formuläret på vår hemsida:
Tallink Silja AB, Att: Kundrelationer Box 27295 102 53 Stockholm
Formulär →

(3) Vid klagomål skall minst följande uppgifter lämnas:

- namn och kontaktuppgifter på person som framför klagomålet
- datum för klagomålet
- beskrivning av klagomålet
- ersättningsanspråk.

(4) Vid krav på skadestånd skall till klagomålet bifogas motsvarande kvitton eller andra vederbörande handlingar.

(5) Vid klagomål av ombordtjänster skall detta ske omgående under resans gång till fartygets information.

(6) Om passageraren har skickat in klagomålet skriftligen eller i en form som möjliggör skriftlig återgivning bekräftar Tallink mottagandet av klagomålet på samma sätt.

(7) I normala fall löses klagomålet senast inom 2 månader från det att ärendet inkommit till Tallink. Klagomål som kräver särskild granskning och/eller andra speciella åtgärder skall lösas enligt de i lagstiftningen fastställda tidsgränserna.

(8) Tallink är skyldig att informera passageraren om hur klagomålet behandlas och om det finns grundade behov för förlängning av svarstider.

 

 

RESEVILLKOR: Allmänna villkor för paketresor

Dessa avtalsvillkor som godkänts 30.6.2009 har förhandlats fram av Resebyråbranschens Förbund i Finland rf och konsumentombudsmannen.

Vid resa till Estland och Lettland krävs giltigt pass eller ID-kort som styrker nationaliteten, gäller även barn. Körkort godkänns ej.

Vid resor inom Norden krävs inte pass för svensk resp. finsk medborgare. Vid resa till Finland måste du dock kunna styrka din identitet om en säkerhetskontroll sker i terminalen, gäller även barn.

1. Tillämpningsområde

1.1. Allmänna villkor för paketresor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på sådana över två dygn långa paketresor som huvudsakligen anskaffats för enskilt ändamål och som består åtminstone av transport och inkvartering och som säljs eller erbjuds till försäljning i Finland och vilkas arrangör har ett driftsställe i Finland. Som inkvartering beaktas också inkvartering i familj.

1.2. Tilläggsvillkor

Researrangören har rätt att komplettera och precisera de allmänna villkoren för paketresor med tilläggsvillkor, som inte får strida mot dessa allmänna villkor till nackdel för resenären.

1.3. Speciella villkor

Researrangören har rätt att tillämpa speciella villkor som avviker från dessa avtalsvillkor, om tillämpningen av speciella villkor kan motiveras med resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter i resmålet. De speciella villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. En researrangör som vid avbeställning tillämpar speciella villkor och på basis av dem debiterar de faktiska avbeställningskostnaderna av resenären ska vid behov redovisa för hur kostnaderna hänför sig till de olika delarna av resan.

2. Avtal om paketresa och ansvaret för fullgörande av avtalet

2.1. Researrangören ansvarar gentemot resenären för att paketresan motsvarar avtalet. Ansvaret gäller också för prestationer av näringsidkare som researrangören anlitar vid fullgörande av avtalet (t.ex. transportföretag och hotell).

2.2. Reseförmedlaren ansvarar på samma sätt som researrangören för information som ges till resenären och för att avtalet uppfylls. Detta ansvar bortfaller dock, om resenären vid ingåendet av avtalet vet, vem researrangören är och att denne ensam ansvarar för att uppfylla avtalsförpliktelserna.

2.3. Före avtalsslutet ska resenären få veta om researrangören eller reseförmedlaren har ställt en sådan säkerhet som avses i lagen om paketreserörelser och om säkerheten täcker den erbjudna resan.

2.4. Resenären kan uppfylla sin skyldighet att meddela om en omständighet enligt dessa avtalsvillkor genom att kontakta antingen researrangören eller reseförmedlaren. Om fel i en paketresa ska meddelas enligt punkt 13.4.

2.5. Avtalets innehåll

Resan omfattar de tjänster och arrangemang som avtalats mellan resenären och researrangören. Vid bedömning av avtalets innehåll beaktas alla avtalsvillkor som i förväg meddelats skriftligt eller elektroniskt samt övriga uppgifter i researrangörens broschyrer och övriga marknadsföring samt resehandlingarna.

2.6. Resehandlingar och reseförsäkring

Researrangören ska före avtalsslutet lämna resenären allmänna uppgifter om behövliga resehandlingar och hur lång tid det i regel tar att få dem.

Resenären ska i enlighet med researrangörens anvisningar själv se till att han eller hon har de handlingar som behövs för resan (pass, visum, vaccinationsintyg) samt kontrollera riktigheten hos dessa och flygbiljetten samt att de överensstämmer med varandra. Resenären ska också kontrollera avgångstiderna för transporterna. Om researrangören har uppfyllt sin skyldighet att ge information, ansvarar researrangören inte för skada som drabbar resenären till följd av att resan förhindras eller avbryts på grund av bristfälliga eller felaktiga resehandlingar (t.ex. ett trasigt pass) eller för att resenären förvägras eller saknar visum. Researrangören ansvarar inte för frivilliga försäkringar som resenären behöver på resan, utan resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning, bl.a. i fråga om avbeställningsskydd.

2.7. Eventuella säkerhetsrisker i resmålet

Före resan ska researrangören informera resenären om eventuella särskilda risker i samband med resan och hälsobestämmelser som berör resa och vistelsen. Resenären ska dessutom ges anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser. För resenärens säkerhet utomlands ansvarar, förutom resenären själv, i första hand myndigheterna i respektive land. Resenären ska beakta omständigheterna i resmålet. Information om säkerheten i resmålet och annan viktig information om resmålet tillhandahålls av utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd, t.ex. på webbplatserna www.formin.fi och www.thl.fi. Resenären har skäl att bekanta sig med förhållandena i resmålet bland annat med hjälp av ovan nämnda information.

2.8. Skyldighet att bistå

Om resenären under resan insjuknar, drabbas av ett olycksfall, blir offer för ett brott eller lider annan skada, ska researrangören bistå honom eller henne med att få sjukvård eller tidigare hemtransport eller med att utreda brottet eller skadan samt i andra behövliga åtgärder. Resenären ansvarar själv för kostnaderna för specialarrangemang som researrangören i dessa eller andra situationer behöver vidta på grund av resenärens belägenhet (t.ex. ny transport, extra övernattningar på hotell samt eventuella extra kostnader för researrangören). Om det under resan uppstår en sådan situation som avses i punkt 11.1.b. ska researrangören på motsvarande sätt bistå resenären och i mån av möjlighet försöka begränsa de skador och olägenheter som orsakas resenären. Om researrangören inte i resmålet har personal som kan bistå resenären, ska researrangören före resan meddela resenären namn och kontaktuppgifter på sin eller reseförmedlarens lokala representant eller motsvarande uppgifter om lokala organ som resenären kan kontakta när han eller hon behöver hjälp. Om sådana representanter eller organ inte finns, ska resenären meddelas hur han eller hon vid behov kan få kontakt med researrangören eller förmedlaren.

2.9. Resenärens skyldigheter och ansvar

2.9.1. Under resan ska resenären iaktta myndigheternas, researrangörens eller researrangörens representants anvisningar och bestämmelser om genomförandet av resan samt ordningsreglerna på hotell och i transportmedel.

2.9.2. Resenären får inte störa andra resenärer med sitt uppträdande. Om resenären på ett väsentligt sätt försummar sina skyldigheter, kan han eller hon förvägras avresan eller avlägsnas från resan. Då har resenären inte rätt till återbetalning av priset och han eller hon ansvarar själv för alla kostnader för sin hemresa.

2.9.3. Resenären ansvarar för skador som han eller hon genom uppsåtligt eller oförsiktigt förfarande förorsakar för researrangören eller tredje part, t.ex. genom att bryta mot ovan nämnda bestämmelser.

2.9.4. Resenären ska lämna sådana kontaktuppgifter till researrangören enligt vilka han eller hon kan nås före och under resan.

3. Ingående av avtal och betalning av priset

3.1. Avtalet blir bindande för resenären när den av researrangören fastställda bokningsavgiften har betalats vid den tidpunkt som researrangören bestämmer.

3.2. Resans pris ska i sin helhet betalas inom den tid som researrangören meddelat eller en annan avtalad tid. När resans pris är betalt har resenären rätt att i god tid före resan få alla handlingar som berör resan.

4. Resenärens rätt att utan särskild orsak avbeställa resan

Resenären har rätt att utan särskild orsak avbeställa resan enligt följande:

4.1.a) Senast 28 dygn före avresetiden, genom att till researrangören betala en på förhand angiven expeditionsavgift.

b) Senare än 28 dygn men senast 14 dygn före avresetiden, genom att betala bokningsavgiften.

c) Senare än 14 dygn men senast 48 timmar före avresetiden, genom att betala 50 procent av resans pris.

d) Om resan avbeställs senare än 48 timmar före avresetiden, har researrangören rätt att debitera hela priset för resan.

4.2. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa, har researrangören rätt att ta ut en skälig extra avgift till följd av avbeställningen. Den som har avbeställt sin resa och de medlemmar i gruppen som deltar i resan ansvarar solidariskt för att den extra avgiften betalas till researrangören.

4.3. Om resan inte avbeställs och resenären inte inom avtalad tid anländer till den avtalade avreseplatsen eller om resenären inte kan delta i resan för att resenären, av orsaker som resenären ansvarar för, saknar de handlingar som behövs för resan, t.ex. giltigt pass, visum, identitetsbevis eller vaccinationsintyg, har resenären inte rätt till återbetalning.

4.4. Avbeställningskostnaderna kan skilja sig från dem som nämns i punkterna 4.1. och 5.1., om det är fråga om en sådan resa på vilken man tillämpar speciella villkor (punkt 1.3). Avbeställningskostnadernas belopp eller bestämningsgrund ska anges de speciella villkoren.

5. Resenärens rätt att avbeställa resan till följd av ett oöverstigligt hinder

5.1. Resenären har rätt att avbeställa resan och återfå det pris som betalats för resan efter avdrag för expeditionskostnaderna, om det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan för att

a) resenären själv eller en honom eller henne närstående person plötsligt drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall eller avlider. Som närstående personer betraktas make/maka, sambo, barn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, barnbarn, far- och morföräldrar eller en medresenär som resenären har bokat resan tillsammans med och som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären, eller

b) resenären eller en medresenär som han eller hon har bokat resan tillsammans med råkar ut för någon annan oväntad och allvarlig händelse, som gör att det vore oskäligt att kräva att resenären deltar i resan. Som medresenär betraktas resenärens barn eller föräldrar eller andra personer som enligt avtalet ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet som resenären i fråga. En oväntad och allvarlig händelse är t.ex. betydande skada på egendom, såsom en bostadsbrand.

5.2. Resenären ska utan dröjsmål informera researrangören om att resan avbeställs. Den händelse som hindrat att personen deltar i resan ska redovisas på ett tillförlitligt sätt, såsom genom läkarintyg, polisprotokoll eller försäkringsbolagets utlåtande. Redovisningen ska ges till researrangören så snart som möjligt och senast inom två veckor från att det hinder som berättigar till avbeställning uppstod, om det inte är oskäligt svårt för resenären att iaktta denna tidsfrist.

5.3. Om resan har prissatts utgående från att en grupp bestående av två eller flera resenärer ska inkvarteras i samma rum eller lägenhet, och någon av gruppens medlemmar avbeställer sin resa på grund av ett oöverstigligt hinder enligt punkt 5.1., har researrangören inte rätt till en extra avgift enligt punkt 4.2. Researrangören har emellertid rätt att på grund av avbeställningarna göra ändamålsenliga ändringar i den övriga gruppens inkvartering, förutsatt att resans kvalitet inte blir sämre än vad som avtalats.

5.4. På avbeställningskostnaderna tillämpas också punkt 4.4.

6. Resenärens rätt att avbeställa resan på grund av ändringar som researrangören gör eller på grund av förhållandena i resmålet

6.1. Resenären får avbeställa resan, om

a) tidpunkten för avresan eller hemkomsten förskjuts med mer än 30 timmar från den avtalade,

b) researrangören i övrigt väsentligt ändrar researrangemangen. Som en väsentlig ändring betraktas t.ex. byte av transportmedel som gör att restiden ökar avsevärt, ändring av resmålet eller en ändring som klart försämrar inkvarteringens standard.

c) resenären har grundad anledning att tro att resan inte går att genomföra på avtalat sätt eller utan att resenärens liv eller hälsa äventyras till följd av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller en motsvarande situation i resmålet eller dess närhet. Vid bedömning av grunderna för avbeställningen beaktas de finländska myndigheternas ståndpunkt i frågan.

d) resenären i övrigt har vägande skäl att anta att researrangörens prestation kommer att vara väsentligt felaktig.

6.2. Resenären ska utan dröjsmål meddela researrangören att resan avbeställs.

6.3. Bestämmelser om rätten att avbeställa resan på grund av prishöjning finns i punkt 9.4.

6.4. När resenären i ovan nämnda fall avbeställer resan, har han eller hon rätt att återfå resans pris. Om avbeställningen beror på annat än skäl som avses i punkt 6.1.c., har resenären rätt att också få ersättning för utgifter som har föranletts av resan och som på grund av avbeställningen har blivit onyttiga. I fall som nämns i punkterna 6.1.a, 6.1.b. och 6.1.d. får resenären alternativt av researrangören kräva en ny motsvarande resa till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

7. Resenärens rätt att avbryta resan och häva avtalet

7.1. Resenären har rätt att avbryta resan, om

a) researrangören grovt försummar sina skyldigheter eller om genomförandet av resan annars visar sig vara så förfelat att resan inte uppfyller det ändamål som ursprungligen uppställdes för den. På dessa grunden har resenären också rätt att häva avtalet efter resan.

b) det under resan uppstår en situation som avses i punkt 6.1.c..

7.2. När resenären avbryter resan eller häver avtalet har han eller hon rätt att återfå resans pris och övriga avgifter som betalats till researrangören. Om resenären har haft nytta av researrangörens prestation, ska resenären betala en sådan ersättning till researrangören som motsvarar prestationens värde för resenären.

7.3. Om resenären avbryter resan på grunder som avses i punkt 7.1.a, ska researrangören på egen bekostnad vid behov ordna med returtransport för resenären. Transporten ska ordnas till avreseorten eller till en avtalad ort med ett transportmedel som motsvarar det som ursprungligen avtalats.

7.4. Om resenären enligt punkt 7.1.a. har rätt att häva avtalet, får resenären som alternativ kräva en ny motsvarande resa av researrangören till det pris som resenären betalat för den ursprungliga resan. På en ersättande resa tillämpas dessutom punkt 11.3.

7.5. Om resenären avbryter resan enligt punkt 7.1.b. och researrangören inte bistår honom eller henne med att ordna med hemresa enligt punkt 2.8, kan resenären själv vidta behövliga åtgärder. Resenären ska dock eftersträva att begränsa de kostnader och annan skada som eventuellt faller på researrangören.

8. Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta det till en annan

8.1. Resenären har rätt att senast 28 dygn före avresan ändra avresedagen, resmålet eller hotellet genom att utöver priset på den nya resan betala expeditionskostnaderna. Senare ändringar kan researrangören betrakta som en avbeställning av resan och en beställning av en ny resa.

8.2. Resenären har rätt att ändra uppgifterna om resenären i bokningen eller överlåta sina rättigheter enligt avtalet till en person som uppfyller eventuella villkor för att delta i resan. Om överlåtelse eller ändring av uppgifterna ska meddelas till researrangören senast 48 timmar före avresan. Researrangören har rätt att ta ut en skälig ersättning för behövliga åtgärder till följd av överlåtelsen eller ändringen av uppgifterna. Om researrangören inte har uppgett annat i sina tilläggsvillkor, är ersättningen lika stor som expeditionsavgiften. Överlåtaren och förvärvaren av överlåtarens rättigheter ansvarar solidariskt för att resans pris och ersättningen betalas till researrangören.

9. Prisändringar

9.1. Efter avtalsslutet har researrangören rätt att höja och på motsvarande sätt en skyldighet att sänka resans avtalade pris på följande grunder:

a) förändringar i skatter och andra offentliga avgifter som påverkar resans pris

b) sådana förändringar i transportkostnaderna som researrangören inte har kunnat påverka och inte heller ta med i beräkningen när avtalet ingicks

c) förändringar i valutakurserna som påverkar kostnaderna för resan. Konsumentombudsmannen och Resebyråbranschens förbund i Finland har förhandlat om kompletterande anvisningar för beräkning av kursändringarna.

Enligt anvisningen fastställs storleken på förändringen av valutakursen enligt den valutakurs som gällde sex veckor före avresan. Som jämförelsekurs används valutakursen den dagen som researrangören i sin broschyr uppger som grund för prissättningen. Om resan inte har marknadsförts i en broschyr, är jämförelsekursen den kurs som uppgetts till resenären senast när avtalet ingicks.

9.2. Prishöjningen får inte vara större än kostnadsökningen. Priset ska sänkas minst så mycket att det motsvarar minskningen av kostnaderna. Prisändringen ska dock vara minst 2 procent av det pris som grundar sig på det billigaste inkvarteringsalternativet på samma resa och samma avresedag. Researrangören ska meddela det nya priset till resenären så snart som möjligt och dessutom uppge på vilken grund priset ändras och vilka delar av paketresan ändringen gäller.

9.3. Resans pris får inte höjas under de sista 21 dygnen före avtalad avresedag. Under denna tid är researrangören inte heller skyldig att sänka priset.

9.4. Om resans pris efter avtalsslutet höjs med mer än 10 procent beräknat enligt punkt 9.2, har resenären rätt att frånträda avtalet. Resenären ska informera researrangören om frånträdandet inom en vecka från att resenären fick kännedom om prishöjningen.

10. Researrangörens rätt att göra obetydliga ändringar i reseprogrammet

10.1. Om researrangören av orsaker som är oberoende av researrangören inte kan följa den avtalade resplanen, har researrangören rätt att byta hotell, övernattningsplats eller transportmedel och ändra tidtabellen eller reseprogrammet på sätt som inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska så snart som möjligt informeras om ändringarna.

10.2. På grund av ett litet deltagarantal har researrangören rätt att ändra transportmedel, rutt och tidtabell, om ändringarna inte väsentligt ändrar resans karaktär. Resenären ska informeras om ändringarna minst 14 dygn före avresan.

10.3. Trots ändringar som avses ovan är resenären skyldig att betala resans pris och övriga avtalade avgifter, dock med beaktande av bestämmelserna i punkt 14.2. om resenärens rätt till prisavdrag.

11. Researrangörens rätt att ställa in och avbryta resan

11.1. Researrangören har rätt att ställa in resan, om

a) för få deltagare har anmält sig till resan och researrangören i broschyren eller annat material om resan (t.ex. reseprogrammet eller övriga resedokument) har nämnt att genomförandet av resan är beroende av antalet deltagare. Kravet på deltagarantal kan gälla antingen en enskild resa eller en serie resor till ett visst resmål. Resenären ska informeras om en inställd resa senast 21 dygn före avresan.

b) researrangörens möjligheter att genomföra resan på avtalat sätt har väsentligt försvårats efter avtalsslutet på grund av en krigshandling, naturkatastrof, strejk eller annan motsvarande situation i resmålet eller dess närhet, eller om resan av en annan oväntad orsak inte kan genomföras utan att resenärens liv eller hälsa äventyras. Resenären ska så snart som möjligt informeras om en inställd resa.

11.2. Om en situation som nämns i punkt 11.1.b uppstår under resan, har researrangören rätt att avbryta resan och göra andra nödvändiga ändringar i reseprogrammet. Efter resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala resenären den del av resans pris som motsvarar de uteblivna tjänsterna.

11.3. Om researrangören ställer in resan enligt punkt 11.1, får resenären kräva en ny motsvarande resa för det pris som betalats för den ursprungliga resan, om det inte medför oskäliga kostnader eller olägenheter för researrangören. Om den ersättande resans pris är lägre än det ursprungligen avtalade priset eller om den ersättande resan inte omfattar de ursprungligen avtalade tjänsterna, ska prisskillnaden eller den del av priset som motsvarar den uteblivna tjänsterna återbetalas till resenären.

11.4. Efter att ha ställt in resan ska researrangören utan dröjsmål återbetala de belopp som resenären betalat, om resenären inte får en ersättande resa enligt punkt 11.3. Om resan ställs in på grunder som nämns i punkt 11.1.a., ska researrangören dessutom betala resenären ersättning för utgifter som direkt hänför sig till avresan och som blivit onyttiga på grund av att resan blir inställd.

12. Researrangörens rätt att häva avtalet

Researrangören har rätt att häva avtalet, om resenären inte har betalat resans pris senast på den avtalade betalningsdagen. En förutsättning för researrangörens rätt att häva avtalet är att resenären har fått en skälig betalningstid. I det dokument där betalningstiden nämns ska det också uppges att researrangören har rätt att häva avtalet på grund av försummad betalning.

13. Fel och reklamation

13.1. Researrangörens prestation är felaktig, om

a) resan vad beträffar tjänsterna och andra arrangemang inte motsvarar vad som överenskommits eller kan anses överenskommet

b) researrangören har försummat att lämna resenären de uppgifter som enligt lagen om paketresor ska lämnas om villkor som tillämpas på resan, resans innehåll, nödvändiga resehandlingar, hälsobestämmelser som berör resan, transportförbindelser och deras tidtabeller samt övriga uppgifter som resenären behöver, såsom anvisningar med tanke på eventuella sjukdomar, olycksfall eller andra motsvarande händelser under resan, och detta kan anses ha påverkat resenärens beslut

c) researrangören har försummat sin skyldighet att bistå enligt punkt 2.8.

13.2. Som fel betraktas dock inte sådana med tanke på resans helhet obetydliga ändringar eller brister, på vilka resenären på grund av resmålet eller resans natur skäligen har kunnat förvänta sig.

13.3. Som fel betraktas inte heller försenad ankomst till resmålet eller tidigare hemfärd, om ändringen sker av en orsak som är oberoende av researrangören och vistelsen i resmålet förkortas högst 6 timmar på en resa som pågår minst 3 men under 5 dygn, högst 8 timmar på en resa som pågår 5– 8 dygn och högst 12 timmar på en resa som pågår över 8 dygn. Om resan är kortare än 3 dygn, bedöms felet från fall till fall. Om orsaken till ändringen är trängsel i luftrummet, flygledningens eller myndigheternas åtgärder, exceptionell väderlek, ett exceptionellt skäl som är oberoende av transportbolaget (bl.a. säkerhetsrisk, en oväntad brist som påverkar flygsäkerheten eller en arbetsmarknadskonflikt som påverkar det flygbolag som ansvarar för flyget) eller någon motsvarande orsak, fördubblas de ovan nämnda tiderna.

13.4. Reklamation

Resenären får inte åberopa ett fel, om han eller hon inte underrättar researrangören om felet inom en skälig tid efter det att han eller hon märkte eller borde ha märkt felet. Fel som kan avhjälpas i resmålet ska reklameras hos guiden eller researrangörens representant i resmålet så snart som möjligt.

Om researrangören inte har en guide eller annan representant i resmålet, har resenären också rätt att reklamera hos den näringsidkare som researrangören har anlitat (dvs. underleverantören, t.ex. hotellet) och i vars prestation felet finns. Det ovan nämnda utgör dock inget hinder för resenären att åberopa fel, om researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet har handlat grovt vårdslöst eller i strid med tro och heder.

14. Avhjälpande av fel och prisavdrag

14.1. Avhjälpande av fel

Researrangören ska på egen bekostnad avhjälpa felet utan dröjsmål. Researrangören får dock vägra avhjälpa felet, om det skulle orsaka oskäliga kostnader eller olägenheter. Resenären får vägra låta researrangören avhjälpa felet, om det skulle medföra väsentlig olägenhet för resenären.

14.2. Prisavdrag

Om felet inte utan dröjsmål har avhjälpts på researrangörens bekostnad eller om felet inte kan avhjälpas, har resenären rätt till ett prisavdrag som motsvarar felets betydelse. Om resenären inte använder sig av transport eller andra tjänster som ingår i resan, eller använder dem endast delvis, har han eller inte rätt till prisavdrag på denna grund.

15. Skadestånd

15.1. Resenären har rätt till ersättning för person-, sak- och förmögenhetsskada som ett fel i researrangörens prestation har orsakat, om felet eller skadan beror på vårdslöshet hos researrangören eller någon annan näringsidkare som researrangören anlitat vid fullgörandet av avtalet (t.ex. transportbolag och hotell). För att undgå ersättningsskyldighet ska researrangören visa att vårdslöshet saknades på researrangörens sida.

15.2. Skador som ska ersättas är till exempel extra utgifter och utgifter som blivit onyttiga till följd av skadan samt förlorad inkomst vid försenad hemkomst och extra kostnader för övernattning.

15.3. På grunder enligt 15.1 har resenären också rätt till ersättning för borttappat resgods och förhindrad användning av resgodset på grund av att det kommit bort. Resenären har rätt till ersättning för att resgods inte kan användas till följd av att transporten av det fördröjs, om det kan anses att resenären med beaktande av dröjsmålets längd och övriga omständigheter orsakats olägenhet av dröjsmålet.

15.4. Resenären ska göra sitt bästa för att begränsa skadan. Researrangören ansvarar inte för skada som resenären själv har vållat. Skadeståndet kan jämkas om det är oskäligt med beaktande av resenärens eventuella medverkan, researrangörens möjligheter att förutse och förhindra skadan samt övriga omständigheter.

15.5. Skadestånd för skada som uppstått under luft-, sjö- eller järnvägstransport bestäms utgående från de bestämmelser eller avtal som det transportföretag som fungerar som underleverantör tillämpar på sin egen verksamhet. Vid fastställande av researrangörens skadeståndsskyldighet beaktas bestämmelserna i sjölagen (674/1994) i fråga om sjötransporter och järnvägstransportlagen (1119/2000) i fråga om järnvägstransporter eller ersättningsgrunderna enligt den internationella konventionen för transporten i fråga (COTIF, FördrS 5/1985). Ersättning för skador under lufttransporter bestäms huvudsakligen enligt Montrealkonventionen (FördrS 78/2004) och rådets förordning (EG) nr 2027/97. Om bestämmelserna i konventionen eller förordningen inte går att tillämpa på transporten, bestäms ersättningarna enligt Warszawakonventionen, vars olika versioner har införts i Finland genom lagen om befordran med luftfartyg (289/1937), lagen om luftbefordringsavtal (45/1977) eller luftfartslagen (387/1986).

15.6. Force majeure

Researrangören ansvarar inte för skada som orsakas av oöverstigligt hinder eller annan oförutsebar orsak, som researrangören eller en näringsidkare som researrangören anlitar inte kunde ha förhindrat ens genom yttersta omsorg. Sådana orsaker är t.ex. krigshandlingar, naturkatastrofer, smittsamma sjukdomar, strejker och motsvarande händelser. Researrangören ska omgående informera resenären om sådana oöverstigliga hinder och sträva efter att den skada som resenären lider blir så liten som möjligt.

16. Ersättningskrav

16.1. Bestämmelser om reklamation av fel hos researrangören finns i punkt 13.4.

16.2. Ersättningskraven ska framställas skriftligt hos researrangören senast två månader efter resans slut, om det inte finns särskilda skäl att förlänga reklamationstiden.

17. Tvister

17.1. Om researrangören och resenären inte kan uppnå samförstånd t.ex. om tolkningen av avtalet eller ersättningens belopp, kan resenären föra tvisten till konsumenttvistenämnden.

17.2. Resenären kan också föra tvisten till tingsrätten på sin hemort.

Ålandsresor

Särskild information för passagerare som reser till Mariehamn/Långnäs från Stockholm, Åbo, Helsingfors eller Tallinn:

Eftersom hamnstoppet i Mariehamn och Långnäs är mycket kort måste samtliga passagerare som ska stiga av fartyget infinna sig vid fartygets anvisade landgång senast 10 minuter före beräknad ankomst. Samtliga bilresenärer ska infinna sig på bildäck senast 10 minuter före ankomst. Eftersom de flesta ankomsttider till Mariehamn/Långnäs sker nattetid görs det inte högtalarutrop om detta i hytterna. Det är därför passagerarens eget ansvar att vara klar för avstigning i god tid före fartygets ankomst. Väckning i hytten kan beställas via informationsdisken.

Tillbaka upp

Sällskapsdjur

För information gällande transport och införsel av sällskapsdjur ansvarar:

I Sverige:
Jordbruksverket
551 82 Jönköping
Telefon: 036-15 50 00 vx
Fax: 036-19 05 46
E-post: jordbruksverket@sjv.se
Internet: www.jordbruksverket.se

I Finland:
Livsmedelssäkerhetsverket
(Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto)
Mariankatu 23
PL 30, 00023 Valtioneuvosto
Puh. +358 (0) 9 1605 3387
Fax +358 (0) 9 1605 3338
Internet: http://www.evira.fi

Att resa med ett sällskapsdjur.
Den som reser med djur måste själv se till att skaffa alla dokument som krävs för att föra sitt husdjur eller sin ledarhund ut från/in i landet.

Tallink Sillja återbetalar ej kostnaden för resan om det skulle visa sig att nödvändiga intyg och dokument inte är i ordning då resan påbörjas.

Ombord
Husdjur är tillåtna på kryssningar och reguljära resor i speciella hytter avsedda för resenärer med husdjur. Undantag gäller på vissa specialkryssningar. 

Husdjur i hytt avsedd för resenärer med husdjur:
Hela hytten måste reserveras oberoende av antal resenärer i sällskapet. Avgiften för husdjur betalas per väg utöver hyttpriset. Husdjuren får ej vistas i publika utrymmen och inte heller i övriga passagerarhytter, med undantag av synskadades ledhundar. Det är djurägarens ansvar att hytten hålls i gott skick samt husdjurets omvårdnad, säkerhet och hygien. Skadegörelse debiteras enligt särskild tariff. Det är djurägarens skyldighet att se till att ens djur inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte heller på minsta sätt äventyra fartygets säkerhet.

Djur på bildäck
Dörrarna till bildäcket låses strax efter avgång och öppnas 30 minuter ankomst till hamnen. Besök på bildäcket under resan är ej tillåtet utom i nödfall med befälhavarens tillstånd. Inga sällskapsdjur tillåts att lämnas i bilarna under resan.

Husdjur i fasta burar i speciellt rum ombord:
Avgift 160:-/djur enkel väg. Djurägaren kan besöka djuret under resan genom att kontakta informationen ombord. Djuren måste vara försedda med munkorg då de vistas utanför buren. Det är djurägarens skyldighet att se till ens djur inte stör andra passagerare eller besättningen. Djuren får inte heller på minsta sätt äventyra fartygets säkerhet. Om djuret släpps ut från buren är djurägaren ansvarig för att rummet ej smutsas ner. Dörren till rummet med burarna måste hållas låst om djurägaren inte är i rummet. Informationen kontaktas då dörren till rummet med burarna ska öppnas eller låsas.

Vid ankomst
Resande med husdjur kan lämna fartyget tidigast 15 minuter efter ankomst.
Bildäcket öppnas 30 minuter innan ankomst då även de som reser med djur får tillträde dit.

Allmänt
Vid incheckning erhålles praktiska anvisningar om transport av sällskapsdjur ombord på fartyget. Resenären ska beakta de myndighetsbestämmelser som gäller transport av djur och ska ha med sig de dokument som myndigheterna kräver. Om de ifrågavarande dokumenten inte är korrekta och myndigheterna avvisar djuret ansvarar resenären själv för de kostnader som uppstår.

Alla hotell accepterar inte husdjur, kolla upp detta innan ni åker.

Det är förbjudet att ta farliga djur ombord.

OBS! För ledarhundar uppbärs ingen transportavgift på Tallink Siljas fartyg. Dokument gällande hunden ska vara korrekta.

Tillbaka upp

Fotografi som souvenir

På en del av Tallink Siljas fartyg har resenärerna möjlighet att köpa ett fotografi taget vid ombordstigningen eller under vistelsen ombord. Fotografierna används ej för andra ändamål. Fotografier som inte sålts under resan förstörs omedelbart därefter.

Tillbaka upp

Familjehytter

Familjehytterna är i första hand avsedda för större familjer eller sällskap med många barn. För att få boka dessa hytter krävs att minst 2 av passagerarna är under 18 år. Utöver det befintliga bäddantalet kan ett barn (0-5 år) bokas utan egen bäddplats. För barn upp till 2 år kan en resesäng beställas till hytten utan extra kostnad.

Tillbaka upp

Barnsäng, sängkant och potta


För barn upp till 2 år kan en resesäng beställas till hytten utan extra kostnad. Barnsängen bokas direkt online när du bokar din resa eller via kundservice på tel. +46 (0)8 - 22 21 40. Det går även bra att lägga till sängkant och potta.

Tillbaka upp

Barn utan egen bäddplats


Ett barn 0-11 år kan bokas utan egen bäddplats i alla hyttkategorier.
0-5 år går att boka direkt online.
6-11 år kan endast bokas via kundservice, tel. + 46(0)8 - 22 21 40

I hyttkategorier där frukosten ingår, inkluderas frukosten också för extra barn.

Tillbaka upp

 

Ungdomsgrupper

Hela gruppen bör tillsammans gå igenom spelreglerna för resan redan då resan planeras.

För att Tallink Silja AB skall behandla en dispensförfrågan krävs att minst 1 vuxen person (minst 25 år och känner gruppmedlemmarna) medföljer per 10 deltagare. Denna person skall fungera som gruppledare och skriftligen ansvara för gruppen genom att underteckna en av Tallink Silja AB uppgjorda förbindelser i förväg - gruppledarinstruktioner. Silja Line har rätt att kräva fler antal vuxna/deltagare efter de förutsättningar som gäller för avgången. Efter behandling av denna ansökan erhåller Ni ett svar om dispensen är godkänd eller ej.

Ungdomsgruppen består av gruppledare, gruppövervakare och ungdomar. Gruppledaren sköter om bokningen, antingen på resebyrå eller via Tallink Silja AB gruppavdelning. Eftersom antalet platser är begränsat bör det redan i samband med bokningen framgå att bokningen gäller en ungdomsgrupp. Bokningen bekräftas då Tallink Silja AB fått kontaktuppgifter till alla övervakare (namn, adress, telefonnummer).

Gruppledaren och -övervakarna reser i samma hyttklass som gruppen. I samband med bokningen får gruppledaren nödvändiga instruktioner angående gruppövervakning och dessa instruktioner vidareförmedlas sedan till varje gruppövervakare.

Gruppen bör anlända till hamnen 1 timme före fartygets avgång. Gruppledaren sköter om incheckningen. Gruppövervakarna antecknar hyttnumren för de ungdomar de har ansvaret för i övervakaranvisningens namnlista. Varje gruppövervakare går ombord tillsammans med de ungdomar han/hon har ansvaret för och ger övervakarblanketten till ordningsmannen i samband med kontrollen av biljett. Samtidigt kontrolleras eventuellt även personbevis. Varje gruppmedlem bör medföra ett giltigt personbevis och pass ifall det behövs.

Gruppövervakarna ska
- se till att gruppen inte med oväsen eller genom annat beteende stör medpassagerarna
- se till att ingen alkohol eller andra rusmedel medförs ombord
- vid behov hjälpa fartygets personal att hålla ordning eller i övrigt följa personalens anvisningar
- gruppövervakaren och gruppmedlemmarna står för kostnader och/eller åtgärder som uppkommer till följd av osakligt beteende eller illdåd gentemot övriga passagerare, rederi eller dess egendom

Tillbaka upp

 

Pass-, visum- och legitimationsbestämmelser

OBS! Från och med torsdag den 15 juni 2017 och fram till och med årets slut kommer uppvisning av giltiga ID-handlingar (pass eller nationellt ID-kort) för samtliga passagerare att krävas vid Tallinks incheckningsdiskar för resor till Tallinn. Observera att svenskt körkort inte är godkänt som giltig resehandling. Dessa ID-kontroller kommer även att genomföras vid ombordstigning och landstigning. Anledningen till denna tillfälliga, extra säkerhetsåtgärd är kopplad till Estlands ordförandeskap i EU under de kommande sex månaderna. Observera att ingen återbetalning/kreditering utgår på biljett som inte används.

Allmänt om resehandlingar
Passageraren skall under hela resan inneha giltig resehandling, även visum om sådant krävs. Passageraren ansvarar för att samtliga resehandlingar är giltiga och korrekta. Rederier och hamnmyndigheter följer ISPS-kod (International Ship and Port Facility Security Code) som kräver regelbunden kontroll av resehandlingar. Personer som saknar giltiga resehandlingar eller inte vill visa upp dessa tillåts inte att gå ombord på fartyget. Rederiet är inte återbetalningsskyldig om resan inte kan genomföras på grund av ogiltiga resehandlingar. Vid frågor om pass- och visumbestämmelser, kontakta respektive lands ambassad.

Legitimationskrav vid resa med fartyg
Enligt ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) regelverk skall samtliga personer som avser att resa med ett fartyg i internationell trafik kunna identifiera sig. Denna bestämmelse gäller sedan den 1 juli 2004. För att vara säkra på att våra passagerarlistor innehåller korrekta uppgifter genomför Tallink och Silja Line ID-kontroller inför resa. Detta med anledning av ytterligare satsning på service och säkerhet. Samtliga resenärer ska kunna uppvisa giltigt pass/ID-kort vid incheckning och säkerhetskontroll.

Resehandlingar till Estland och Lettland
Vid resa till Estland och Lettland krävs giltigt pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polisen (gäller även barn). Körkort eller skatteverkets ID-kort godkänns ej.

Resehandlingar mellan Sverige och Finland
Medborgare i de nordiska länderna (Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island) behöver inte pass för resor till dessa länder, men samtliga passagerare måste kunna vid anmodan styrka sin identitet med giltig ID-handling. Barn under 16 år som reser med sin vårdnadshavare mellan Sverige och Finland omfattas inte av kravet på att ha med sig ID-handling. Vi rekommenderar familjer som reser ofta ha giltiga ID-handlingar även till barn. Ensamresande minderåriga skall alltid kunna uppvisa en giltig ID-handling.
Medborgare i andra EU/EES-länder behöver giltigt pass eller nationellt ID-kort (gäller även barn).
Medborgare i övriga länder ska kontakta det aktuella landets ambassad och kontrollera pass- och visumbestämmelser.

Finlands ambassad i Stockholm: www.finland.se/sv
Estlands ambassad i Stockholm: www.estemb.se/swe
Lettlands ambassad i Stockholm: www.mfa.gov.lv/se/stockholm/

Tillbaka upp

 

Incheckning

I terminalens incheckningsdisk och incheckningsautomater får du som resenär boardingkort som fungerar vid landgång och som hyttnyckel. Detta kort uppvisas för ordningsvakten vid ombordstigningen, alternativt scannas av vid de automatiska passerkontrollerna. I incheckningen ges också övriga kuponger och biljetter som betalats på förhand, t.ex. måltids- och hotellkuponger. För bokningar som betalas i hamnen debiteras en serviceavgift på 75 SEK.

Self service i terminalen
I Värtaterminalen finns elektroniska incheckningsterminaler bredvid kassorna där du snabbt och bekvämt själva kan göra en self-check-in för att komma ombord.

Att göra en self-check-in är mycket enkelt:
1. Knappa in ditt bokningsnummer och kontrollnummer som du hittar på din bokningsbekräftelse.

2. Bekräfta registreringen med att välja "Accepterar och bekräftar" i menyn

4. Ta boardingkorten i luckan

Anvisningar för Club One-medlemmar:
1. Dra ditt Club One-kort genom kortläsaren.

2. Du ser nu listan med bokningsnummer på skärmen. Välj från listan vilken bokning du vill registrera.

3. Bekräfta registreringen med att välja "Accepterar och bekräftar´" i menyn.

4. Ta boardingkorten i luckan.

Om du behöver hjälp med att använda self-check-in automaterna i terminalen, fråga gärna vår incheckningspersonal. Det är inte möjligt att checka in gruppbokningar och bokningar med fordon i dessa self-check-in-automater.

Passagerare utan fordon
Incheckning av passagerare avslutas 30 minuter före avgång. Fartyget väntar inte på från incheckningen försenade passagerare och deras ombordstigning garanteras inte. Passageraren ska vara i god tid före fartygets avgång i terminalen. I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Kom ihåg legitimation (se Legitimationskrav). Oanvända resebiljetter och betalda tilläggstjänster återbetalas inte.

Ombordstigningen till Helsingforsfartygen börjar 15.15 och avslutas 16.30.

Ombordstigningen till Rigafartygen börjar 15.15 och avslutas 16.45.

Ombordstigningen till Tallinnfartygen börjar 15.15 och avslutas 17.00.

Ombordstigningen till Åbofartygen börjar 20 minuter före avgång.

Egen incheckning (För Goldmedlemmar, Svit- och Commodoreresenärer) i Värtaterminalen
Incheckning sker via en separat biljettlucka i Värtaterminalen.

Passagerare med fordon
Incheckning av passagerare med bil avslutas 1 timme före avgång.

(Obs! Passagerare kl. 16.45 från Stockholm till Mariehamn samt passagerare kl. 17.00 från Tallinn till Mariehamn 1,5 timme före avgång). Vid avgång från Mariehamn och Långnäs, senast 30 minuter före avgång. Långnäs ligger i Lumparland ca 30 km öster om Mariehamn.

Bokningarna för passagerare och fordon, som anlänt för sent är inte mera i kraft (fordonet införs på väntelista). Fordonet skall ha vederbörlig nationalitetsbeteckning. Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan.

Tillbaka upp

Fordon

Bokat fordon skall vara i hamnen senast 1 timme före avgång (1,5 timme på rutten Stockholm-Mariehamn). Vi förbehåller oss rätt att annullera bokning om resenär som har bokat sin resa anländer försenad till incheckningen. Cykel räknas också som fordon.

Att beakta för fordonsägare
I fordons längd- och höjdmått räknas även eventuell last eller ställning. Fordonets höjd mäts i hamnen. Ifall höjden överskrider den som meddelats i samband med bokningen debiteras ett tilläggspris för ny plats (OBS! Ny plats kan inte garanteras). Det är även obligatoriskt att ange fordonets registreringsnummer vid bokning. Alla fordon bör ha ett klistermärke med landsidentifikation.

Bilen skall alltid köras i land strax efter ankomst till hamnen (även på natten). Gäller även om bilen bokats på kryssning (t/r med vändande fartyg). Observera att det inte går att boka fordon enkel väg på kryssning.

Av säkerhetsskäl är bildäcket stängt under resans gång. Bildäcket låses direkt efter avgång och öppnas igen ca 15 minuter innan ankomst. Kom därför ihåg att ta med dig de tillhörigheter du behöver under resan när du lämnar bilen på bildäck. Det är inte tillåtet att bogsera bilen ombord (p.g.a. säkerhetsskäl, stuveriet kan dock hjälpa med bogsering mot betalning).

Vänligen notera att det ej är tillåtet att ladda el-bilar under resan.

Om fordonet har två enheter, t.ex. bil + släp, ska det alltid bokas som en fordonskombination, oavsett om mått passar in i van-/paketbilsklassen. Undantag; motorcykel + liten släpvagn, reserverat som bil och cykel + släpkärra, reserverat som en cykel.

Vid resa till Estland, Lettland med fordon krävs registreringsbevis i original samt nationalitetsmärke. Fordon som ej är registrerat i EU-land behöver ett grönt kort. Vid resa med tjänste- eller hyrbil eller då fordonets ägare inte medföljer på resan krävs dessutom en fullmakt skriven på engelska. För hyrbilar krävs också hyresavtal i original.

Priserna gäller ej frakttrafik
Fraktfordon (över 2,6 m bred eller lastbilsregistrerade), samt fordon utan chaufför har separata frakttariffer och måste bokas via vår fraktbokning:

Sverige, tel. +46(0)8-666 35 55, Mån-Sön 06.15 - 20.00 (svensk tid)

Finland, tel. +358(0)203-742 66, Mån-Sön 06.15 - 20.00 (svensk tid)

Tillbaka upp

Bokningar och biljetter

Bokning
I samband med bokningen skall för varje passagerare uppges: efternamn, förnamn, kön, födelsedatum, nationalitet.

Hyttplacering
En särskild hytt eller en hytt i särskild del av fartyget kan ej bokas. Kunden kan lämna önskemål via kundservice. Fartygets samtliga hytter och hyttgångar är rökfria och rökning är tillåten endast i de för rökning reserverade utrymmena.

Serviceavgift
Vid bokning via kundservice eller i terminalen debiteras en serviceavgift om 70 SEK per bokning. Vid betalning i terminalen debiteras ytterligare 70 SEK per bokning i extra serviceavgift.

Bekräftelse per post
Om kunden vill ha bokningsbekräftelse hemskickad via vanlig post, tillkommer en avgift på 30 SEK per bokning. Avgiften debiteras endast en gång per bokning. Om kunden inte har en e-postadress, debiteras ingen avgift.

Kryssning
En kryssning är en resa t/r med vändande båt. Vid kryssning anses biljetten vara förbrukad om utresa ej påbörjats.

Hotell
Hotellbokningar kan bokas fram till 2 dygn före avgång. Tallink och Silja Lines avtalspris på hotellen förutsätter att inkvarteringen bokas i förväg och betalas med hotellvoucher.

Ändring av tidpunkt för resan
Om resan ändras till annan tidpunkt än vad ursprungligen var meningen, måste bokningen annulleras enligt avbeställningsvillkoren och en ny bokning göras.

Borttappade färdhandlingar
Tallink och Silja Line ersätter inte borttappade färdhandlingar (gäller även vouchers, måltidskuponger, sightseeing etc.). Skulle färdhandlingen upphittas efter nytt biljettköp för samma avresedatum kan Tallink Silja återlösa den mot uppvisande av kvitto. Vi rekommenderar en reseförsäkring som även täcker skada för borttappad biljett.

Oanvända biljetter
En oanvänd biljett återinlöses endast i det fall att bokningen är vederbörligen avbeställd och annulleringen antecknats i bokningen. För åtgärden debiteras en avgift i enlighet med avbeställningsvillkoren.

Giltighetstiden
Giltighetstiden för resebiljetten är 6 månader fr.o.m. dagen då kunden löst ut biljetten.

Uppgifter gällande fordon
Vid bokning av fordon skall fordonets höjd- och längdmått uppges med beaktande av eventuell last (t.ex. skidbox). Om det vid incheckningen visar sig att höjden/längden överskrider de mått som uppgivits vid bokningstillfället, är vi tvungna att anvisa fordonsinnehavaren en annan plats ombord och då mot pristillägg. Plats kan dock i dessa fall inte alltid garanteras.

Presentkort
Vid bokning ska uppges om resan betalas med presentkort. Uppge eventuell kod. Presentkortet berättigar enbart till i kortet nämnd resa under giltighetstiden.

Förbehåll
Tallink och Silja Line förbehåller sig rätten att ändra arrangemang, priser och tidtabell p.g.a. pris- och valutaförändringar eller andra omständigheter utanför rederiets kontroll.

Tillbaka upp

Bussanslutningar

Vi har bussar som går till/från flera orter med anslutning till Värtaterminalen i Stockholm. Våra förmånliga anslutningsalternativ bokar du samtidigt som du bokar din båtresa. 

Läs mer om bussanslutning här →


Bra att veta om bussanslutningar

Alkohol
Förtäring av alkohol är inte tillåtet ombord på anslutningsbussarna.

Bagage
Det går bra att ha handbagage men detta får inte inkräkta på övriga resenärers utrymme eller hindra passage i mittgången. Övrigt bagage (max 2 resväskor/person) tas med i bussens bagageutrymme. Bussbolaget ansvarar ej för förekommet bagage.

Barnvagn
Det är tillåtet att ta med barnvagn men den måste fällas ihop och förvaras i bussens bagageutrymme.

Bälten och barnstol
Bälte finns på bussarna (ej barnstolar), kunden tar med egen barnstol. Notera att det vanligaste är att det finns tvåpunktsbälten i bussarna. Kontrollera att babyskyddet/barnstolen kan användas med tvåpunktsbälte i god tid innan avfärd. Det är inte tillåtet för barn att sitta i knä hos föräldrar/vuxna under bussresan, bärsele är inte heller tillåtet. Samtliga passagerare (barn som vuxna) ska sitta på egen stol med bälte. Bokas flera personer på samma hållplats/linje, kan ej garanti om resa med samma buss lovas. Chauffören har rätt att neka passagerare ombordsstigning om regler inte följs. Bussbolaget rekommenderar inte bakåtvänd bilbarnsstol ur säkerhetssynpunkt.

Cykel
Cykel får ej tas med på bussen eller i bagaget.

Djur
Djur får inte tas med på anslutningsbussarna.

Ensamresande barn
Barn som är 12 år eller äldre får resa ensamma på våra anslutningsbussar. Dock måste en förmyndare ta emot barnet i terminalen. Bokningen måste innehålla en vuxen minst 25 år som är barnets förmyndare. 

Internet och el
Wifi finns inte på bussarna. Det finns totalt två eluttag i varje buss.

Rullstol
Går bra, men den ska gå att vika ihop (ej elrullstol). Resenären ska kunna gå ombord själv eller ha med sig någon som hjälper till med det. Chauffören har ingen möjlighet att lyfta in/ut kunder.

Toalett
Toaletter finns ombord på samtliga bussar.

Dam- och herrplatser

Helsingfors och Åbo
Dam-/herrplatser kan bokas på reguljärresor och hotellpaket vid ordinarie pris. Dam-/herrplatser kan bokas i standardhyttkategorier C till B med två eller fyra bäddar.
B-C4
B-C2

Gäller ej vid bokning av allergi- eller handikapphytter

Åldersgräns: 18 år för dam- och herrplatser

Tallinn och Riga
Dam-/herrplatser kan bokas på reguljärresor, kryssning och hotellpaket vid ordinarie pris. Dam-/herrplatser kan bokas i standardhyttkategorier C till B med två eller fyra bäddar.
B-C4
B-C2

 

Tillbaka upp

Personuppgiftpolicy

AS TALLINK GRUPP

PRINCIPERNA FÖR UPPGIFTSSKYDD

Våra kunders personliga integritet är viktig för oss. Därför förpliktar vi oss att göra vårt yttersta för att hantera och skydda personuppgifter, samt andra uppgifter som insamlas i samband med våra tjänster, på ett vederbörligt och pålitligt sätt. Principerna för uppgiftsskydd anger hur och varför vi samlar och hanterar dina uppgifter när du besöker vår webbplats eller på andra sätt använder de tjänster som vi erbjuder, och hur vi skyddar dessa uppgifter. Därtill beskriver principerna hurdana val du kan göra beträffande användningen av uppgifterna. Uppgiftsskyddsprinciperna kompletteras av nedan listade registerbeskrivningar som gäller för våra personregister. När du ger oss dina personuppgifter på vår webbplats, eller vid andra tjänster som vi erbjuder, godkänner du samtidigt att man vid databehandling tillämpar dessa principer för uppgiftsskydd samt de uppgiftsskyddsprinciper som anges i en relevant registerbeskrivning. I dessa principer hänvisar vi till vår webbplats och andra tjänster som vi tillhandahåller med det gemensamma uttrycket "Tjänster".


WEBBSIDORNAS TEKNISKA ANVÄNDNINGSDATA SAMT MARKNADSFÖRING

När du använder våra Tjänster kan vi och våra externa tjänsteleverantörer och samarbetspartner skicka webbkakor eller motsvarande teknologi till din dator för att förbättra och utveckla din webbupplevelse. Kakor (cookies) är filer som samlar olika slags tekniska data om användarens dator, webbläsare och om webbplatsens användning; exempelvis vilka sidor du har besökt och i vilken ordning. Med hjälp av kakor kan man känna igen användare som ofta besöker webbplatsen. Man kan också underlätta och personifiera användarnas inloggning eller aktiviteter på webbplatsen, samt mäta och analysera användarbeteenden och annan statistik. På vår webbplats kan även olika uppföljnings- och analytiska verktyg användas. De hjälper till att samla information, analysera och mäta till exempel webbplatsens användning eller effektiviteten av vår kommunikation utåt eller reklam, dvs. hur kommunikationen kommer fram till våra användare. Uppgifter som sparas i webbkakor och andra uppföljnings- och analytiska verktyg är anonyma och innehåller inte personuppgifter.

Med hjälp av denna respons kan vi kontinuerligt förbättra och utveckla innehållet och servicen på vår webbplats. Kakor eller motsvarande teknologi skadar inte användarnas datorer eller datafiler.

Om du inte vill att vi eller våra samarbetspartner får ovan nämnda uppgifter med hjälp av webbkakor kan du stänga av cookieanvändningen i inställningarna för din webbläsare. Mer information får du i din webbläsares hjälpfunktion. Det är dock värt att beakta att kakor kan vara nödvändiga för att använda några av våra tjänster eller delar av vår webbplats. Därför kan avstängningen av kakor medföra att viss service eller ett visst innehåll på vår webbplats inte längre finns tillgängligt för dig.

Kakor, uppföljningsverktyg och motsvarande teknologi, samt den anonyma användningsinformation som de ger, utnyttjas också i vår egen riktade annonsering i samarbete med företag som specialiserar sig på teknologin för webbannonsering. Webbkakor och andra tekniska lösningar, som våra samarbetspartner tillhandahåller, hjälper oss att bättre rikta reklamen både på vår egen webbplats och på externa webbplatser till de användare som troligen mest intresserar sig för vår annonsering. Riktad reklam kan utnyttja också den anonyma beteendeinformation som insamlas från andra webbplatser än våra egna.

 

PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in personuppgifter från våra kunder bland annat när kunden gör bokningar på vår internettjänst eller telefonledes via vår kundservice. Därtill samlas personuppgifter när kunden registrerar sig till vårt stamgästprogram eller som användare av våra andra internettjänster. Det sker även när kunden deltar i opinionsundersökningar, tävlingar, utlottningar och andra marknadsföringsåtgärder, eller tar kontakt med Rederiet i form av kundrespons, fråga eller reklamation. Dessa personuppgifter behandlas bland annat som kundernas identifikationsuppgifter, så att vi kan erbjuda våra kunder de tjänster som de önskar. Behandling av personuppgifter görs även för ändamålen att upprätthålla kundrelationer, vid kundkontakter, vid analys och utveckling av våra tjänster samt för att möjliggöra för kunden att erhålla förmåner och bonuspoäng hos kundklubbar och medlemsföretag (som kunden är ansluten till) genom att kunden uppger rabattkod, kundnummer eller liknande vid bokning eller kommunikation med oss.

Beroende på den tillhandahållna tjänsten samlar vi bland annat in följande personuppgifter: kundens namn och andra identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, användar-ID och betaluppgifter. En förteckning över de uppgifter som vi registrerar finns i registerbeskrivningarna nedan, som handlar om olika tjänster.

Rederiet lämnar inga personuppgifter till tredje part utan kundens godkännande, om det inte så föranledes på grund av personuppgiftslagstiftning eller andra lagar eller bestämmelser. Rederiet kan överlåta uppgifter till sitt koncernbolag enligt det sätt som tillåts av personuppgiftslagen, samt låta sina samarbetspartner behandla dessa data åt Rederiet.

Rederiet eftersträvar att de registrerade uppgifterna stämmer och är aktuella. Vi kompletterar, ändrar och tar bort registrerade ofullständiga eller felaktiga personuppgifter, antingen enligt kundens önskemål eller på Rederiets eget initiativ.

Kunden äger rätt att kontrollera sina egna uppgifter, att kräva att felaktiga uppgifter rättas till och att förbjuda att de uppgifter som kunden har gett används till direktmarknadsföring. Dessutom har kunden rätt att åberopa sina rättigheter enligt personuppgiftslagen. Skriftliga önskemål beträffande dessa ärenden kan skickas till adresser som nämns i registerbeskrivningar. Registrerade användare kan även uppdatera sina egna uppgifter och inställningar beträffande direktmarknadsföring genom att logga in på sin egen profil på vår webbplats. Enligt personuppgiftslagen äger kunden rätt att en gång om året kostnadsfritt begära ett utdrag över de personuppgifter som är under behandling hos oss. Sådan begäran ska skriftligen skickas till personuppgiftsansvarig enligt kontaktuppgifterna nedan.

Rederiet lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt enligt dessa principer för uppgiftsskydd, enligt de handlingssätt som beskrivs i registerbeskrivningen i fråga eller enligt vad lagstiftningen kräver. Personuppgifterna raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för ändamålen med behandlingen. På våra sidor, där du kan göra en resebokning eller en pre order-bokning, används SSL-krypteringsstandard (SSL = Secure Sockets Layer), som är en känd och allmänt använd krypteringsmekanism. Med hjälp av denna teknik säkerställer man en tillförlitlig dataöverföring mellan Rederiet och användaren. För att skydda personuppgifter används därtill tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder som finns i allmänt bruk. Tack vare dem kan man i tillräcklig mån garantera att uppgifterna är skyddade från eventuellt missbruk och andra olagliga handlingar. Vårt system skyddas med brandvägg och lösenord, och registrerade personuppgifter behandlas endast av de anställda hos Rederiet, som har en arbetsbeskrivning där sådan hantering ingår.

Personuppgiftsansvarig är Tallink Silja AB (org. nr 556342-6138). Vid frågor avseende vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Tallink Silja AB
Box 27295
102 53 Stockholm

 

 

Tillbaka upp

SERVICEAVGIFTER FÖR ENSKILDA RESENÄRER

Bokningar gjorda via kundservice eller i terminalen:
70 SEK per bokning

Bokningar betalda i terminalen:
70 SEK per bokning

Bekräftelse per post
Om kunden vill ha bokningsbekräftelse hemskickad via vanlig post, tillkommer en avgift på 30 SEK per bokning. Avgiften debiteras endast en gång per bokning. Om kunden inte har en e-postadress, debiteras ingen avgift.

Ombokning:
Resevillkor

Avbeställning:
Resevillkor