Ordningsregler ombord

 

För att garantera säkerhet, trygghet och trivsel för alla som vistas ombord på fartyget skall samtliga passagerare följa de säkerhetsdirektiv från fartygsbesättningen och befintliga säkerhetsföreskrifter och anvisningar i enlighet med skyltar som finns på fartyget. Fartygsbesättningen ansvarar för att befälhavarens order om ordning, säkerhet och trygghet följs. Resenärer får inte störa andra passagerare, inte heller hota eller på annat sätt bete sig oansvarigt under resan. Den person som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder störande och/eller utför stötande handlingar, kan omhändertas tills resans slut.

1. Varje passagerare skall vid ombordstigningen kunna visa upp ett giltigt boardingkort med streckkod, samt vid begäran kunna visa upp en giltig identifikationshandling för fartygets säkerhetspersonal eller annan personal.

2. Varje person som vistas ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för personlig säkerhetskontroll i form av förhör eller visitation för att värna om säkerheten och tryggheten. Personligt samtycke är inte förpliktigat, men vägran att samarbeta kan föranleda att personen avvisas från fartyget eller hamnområdet, vilket också meddelas till polisen. Låst bagage, motorfordon, hytt eller annat slutet förvaringsutrymme kan bli föremål för genomsökning.

3. Varje passagerare måste ha med sig giltiga resehandlingar under hela resans gång. Om rederiet påverkas av att passageraren saknar resehandlingar eller om andra skäl föreligger som skadar rederiet, är passageraren ansvarig för rederiets eventuella kostnader.

4. Passagerare som beter sig hotfullt eller störande, som inte följer regler eller som är obscent klädda får inte gå ombord på fartyget. Starkt berusade resenärer eller passagerare som stör den allmänna ordningen eller som stör medresenärernas ro kan omhändertas och skickas av fartyget i avresehamnen eller i nästa hamn och omhändertas av polis.

Passagerare som stör andra passagerare i hyttavdelningen förlorar rätten att använda sin hytt och kan bli föremål för de åtgärder som beskrivs i föregående mening.

5. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger och i andra utrymmen ämnade för mat och dryck. Det är förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker ombord. Med undantag för speciell diet, dryck och barnmat är det förbjudet att konsumera medtagen mat i fartygets restauranger. Narkotikainnehav och användning av narkotika är förbjuden ombord. Husdjur får föras ombord på fartyget i enlighet med särskilda transportföreskrifter.

6. Passagerare får inte medta farliga föremål eller ämnen på fartyget. Eldhandvapen eller andra vapen skall deklareras i tullen i avresehamnen samt låsas in i säkerhetsskåpet som finns i fartygets informationsdisk.

7. Det är förbjudet att elda ombord (ljus, kokplattor, etc.). Det är förbjudet att i passagerarutrymmen, inklusive hytter, använda egna medtagna elektriska vattenkokare, kaffebryggare, brödrostar samt annan elektrisk utrustning som används till matlagning. Om någon av de ovan nämnda produkterna finns och används i hytten, har personalen rätt att beslagta utrustningen och förvara den i informationsdisken. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

8. Rökning är förbjuden i fartygets allmänna utrymmen samt i hytten. Rökning är tillåten endast på särskilt avsedda och markerade platser.

9. Under restiden får passageraren endast vistas i passagerarutrymmena. Att vistas på bildäck, att reparera fordon eller hålla på med bränslehantering är förbjudet under resan.

10. Ombord på fartyget skall resenären ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel. Det är inte tillåtet att lyssna på ljudutrustning utan hörlurar i hytten. Nattron börjar kl. 23:00 lokal tid. Det är förbjudet att använda musikinstrument och musikutrustning i hyttavdelningen. Personalen har rätt att tillfälligt beslagta instrument eller musikutrustning och förvara i fartygets informationsdisk. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

11. Ungdomsgruppledare ansvarar för sina ungdomar och att de följer samtliga säkerhetsregler. I problemsituationer ska gruppledaren samarbeta med fartygspersonalen och följa instruktionerna från personalen.

12. Samtliga föremål i hytten (kuddar, sängöverkast, stolar och andra föremål som ägs av rederiet) får inte skadas eller avlägsnas från hytten. Om stöld, inbrott, bedrägeri har begåtts eller hot utfärdats i på fartyget larmas polisen.

13. Det är strängt förbjudet att ombord på fartyget utöva skadegörelse på säkerhets-, larm- och trygghetsanordningar, eller att aktivera dessa anordningar utan anledning. Överträdelser av ovan nämnda art anmäls till polisen.

14. Passagerare som genom sina handlingar orsakat skador på fartyget genom skadegörelse, stöld eller annan skada är skyldig att ersätta de skador som orsakats. Resenären har möjlighet att betala sådana summor direkt till fartygets Informationsdisk. Passagerare som reser med gemensam bokning och biljett i samma hytt, ansvarar solidariskt för till hytten tillfogad skada samt för skada på i hytten befintlig egendom.

15. Passagerare ombord på fartyget har inte rätt att utföra kommersiella eller andra säljaktiviteter, organisera donationer, evenemang, lotterier, eller utöva propagandaaktiviteter, agitera eller framföra politiska tal om inte annat kommit överens innan med rederiet.

16. Rederiet ansvarar inte för pengar, värdepapper, guld, silverföremål, värdefulla smycken, prydnadsföremål, konstverk eller andra värdesaker och andra personliga tillhörigheter som förvaras i hytten. Passagerarens värdeföremål och smycken kan förvaras i ett särskilt förvaringsskåp i Informationsdisken.

Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 lg.(4), den finska sjölagen, pt. 15, lg. 4, den svenska sjölagen, kapitel 15 lg 7, International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 28.11.2011

Ladda ner Ordningsregler ombord som PDF:


Ordningsregler ombord - SWE