Införselregler

Införselregler

Tax free-regler Det finns olika bestämmelser för hur mycket alkohol du får föra in i Sverige. Bestämmelserna baseras på om du för in alkohol från ett annat EU-land eller från ett icke EU-land. Reser du till och från Riga, gäller "Regler för införsel av alkohol från ett EU-land" när du handlar ombord. Reser du till och från Helsingfors/Åbo/Tallinn, gäller "Regler för införsel av alkohol från ett icke EU-land" när du handlar ombord. Detta med anledning av att fartygen mellan Helsingfors, Åbo och Tallinn anlägger Mariehamn (Åland) som ligger utanför EU:s skatteområde.

Observera!
Om du handlar i land i Helsingfors, Åbo eller Tallinn gäller "Regler för införsel av alkohol från ett EU-land" för dessa varor, förutsatt att du kan uppvisa ett kvitto på vart varorna är köpta. Du måste vara 20 år för att få föra in alkohol i Sverige!

Regler gällande införsel av alkohol från ett EU-land:
(Reglerna gäller för införsel av alkohol för eget bruk i samband med resa) Riktlinjer för bedömning om införseln är privat eller kommersiell:
10 liter sprit
20 liter starkvin
90 liter vin
110 liter öl

Du får föra in alkohol i Sverige (utan att betala svensk alkoholskatt) när du reser från ett annat EU-land under förutsättningen att:

• alkoholen är avsedd för eget bruk eller för din familjs* behov
• du själv transporterar varorna till Sverige
• och du är minst 20 år gammal

Observera!
För vissa områden utanför EU: s skatteområde, exempelvis Åland och Kanarieöarna, gäller reglerna för införsel av alkohol för eget bruk från ett land utanför EU.

Regler gällande införsel av alkohol från ett icke EU-land:

Så mycket alkohol får du ta med i resanderansonen:

• 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
• 4 liter vin
• 16 liter starköl

Så här mycket tull och punktskatt måste du betala för alkoholvaror som överstiger resanderansonen:
• Spritdryck, tull 4 kr/liter, skatt 253 kr/liter
• Starkvin, tull 2 kr/liter, skatt 67 kr/liter
• Vin, tull 1 kr/liter, skatt 30 kr/liter
• Starköl, tull 3 kr/liter, skatt 16 kr/liter

Definitioner

• Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent
• Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22 volymprocent
• Vin: annat vin än starkvin, samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15 volymprocent och som inte är starköl.
• Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.
Om du är bosatt i Sverige gäller följande förutsättningar:
• Inresan sker med flyg i yrkesmässig trafik eller
• utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller
• varorna beskattats på Åland eller i Norge.

Observera! 
På Klubb Galaxy-avgångar är alkoholförsäljningen i taxfree stängd på utresan. Gäller bara kryssningsresenärer.

Tillbaka upp

 

Särskild assistans

Särskild assistans

Enligt EU:s förordning nr 1177/2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar (som börjar gälla den 18 december 2012) ska transportörer och terminaloperatörer ge personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kostnadsfri assistans ombord på fartyg och i hamnar, inbegripet vid ombordstigning och landstigning.

Personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska vid tidpunkten för bokning eller förköpet av biljett underrätta transportören om sina särskilda behov i fråga om inkvartering, sittplatser eller särskild service och om sitt behov av att medföra medicinsk utrustning.

För all annan assistans gäller att personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet ska underrätta transportören eller terminaloperatören senast 48 timmar innan assistansen behövs och inställa sig personligen på anvisad plats vid överenskommen tidpunkt före den angivna avgångstiden.

Personer med behov av särskild assistans, enligt ovan, ombeds kontakta Tallink Siljas Kundtjänst på telefon 08 – 666 33 33 senast 48 timmar före planerad resa.

För ytterligare information gällande EU:s förordning nr 1177/210

Terminalkarta - mötesplats

Karta över Värtahamnen (PDF)

Karta över Kappellskär (PDF)

Karta över Frihamnsterminalen (PDF)

Tillbaka upp

Säkerhetsbestämmelser ombord

Säkerhet vid hårt väder

Tallink Silja är Östersjöns största rederi med regionens modernaste, säkraste och miljövänligaste fartygsflotta. Vi har som målsättning att du som passagerare alltid ska få bästa möjliga service oavsett yttre omständigheter.

Alla Tallinks och Silja Lines fartyg har en mycket professionell besättning som följer strikta regler avseende sjösäkerhet. Höst- och vintertid drabbas Östersjöområdet till och från av hårt väder vilket ställer ännu högre krav på säkerhet och komfort.
Innan varje fartygs avgång gör befälhavaren en bedömning av väderläget. Vindstyrka, vindriktning och våghöjd är några av de faktorer som befälhavaren tar med i sin beräkning.

Passagerarnas komfort går alltid i första hand. Vid hårt väder prioriteras alltid passagerarnas välmående före driftekonomi och tidtabeller.

Utifrån rådande väderförhållanden kan befälhavaren besluta om att sänka hastigheten för att maximera säkerheten och komforten. Det finns också tillfällen då befälhavaren kan välja att öka hastigheten för att kringgå det värsta ovädret.

Skulle väderförhållandena visa sig vara för hårda innan avgång kan befälhavaren besluta att fartyget stannar i hamn. Avgången kan senareläggas (eftersom ovädrets epicentrum oftast drar förbi på ett par timmar) eller ställas in helt och hållet.

Beslut om att inställa en avgång beror främst på varifrån fartyget avseglar. Fartyget kan framföras även i kraftig storm om vind- och vågriktningen är gynnsam. Det kan alltså innebära att ett av våra fartyg stannar kvar i hamn medan ett annat väljer att avresa (t.ex. i fallet med stormen Gudrun då en avgång från Tallinn ställdes in medan fartygen från Stockholm kunde avsegla).

Varje fartyg har individuella vindbegränsningar för manövrering i hamn. Otaliga simulatortester har gett exakta besked om respektive fartygs aerodynamik, rodereffekt, bogpropeller prestanda m.m.

Vid hårt väder följer befälhavaren med besättning strikta säkerhetsregler som regelbundet ses över. Före avgång och under resans gång informerar befälhavaren kontinuerligt både besättning och passagerare om de aktuella väderförhållandena och hur de kan påverka komforten. Informationen sker via högtalarutrop och via informationsdisken.

Vid hårt väder kan tillträde till fartygets yttre däck stängas av med hänsyn till passagerarnas säkerhet. Det samma kan gälla vid isbildning (med halka eller farliga istappar som följd).

Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller för alla våra fartyg följande prioriteringsordning avseende säkerhet:
1) människan
2) miljön
3) egendom.

Välkommen ombord på en trygg och säker resa med Tallink Silja.

Olika vindstyrkor
Kuling är en beteckning på vind med styrka mellan 13,9 och 20,7 meter i sekunden - det vill säga mellan frisk bris och halv storm. Indelas i styv kuling och hård kuling. Storm kallas vinden både på land och till sjöss när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 m/s. Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s

 

Tillbaka upp

Säkerhetsbestämmelser ombord

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR RESENÄRER

För att garantera säkerhet, trygghet och trivsel för alla som vistas ombord på fartyget skall samtliga passagerare följa de säkerhetsdirektiv från fartygsbesättningen och befintliga säkerhets-föreskrifter och anvisningar i enlighet med skyltar som finns på fartyget. Fartygsbesättningen ansvarar för att befälhavarens order om ordning, säkerhet och trygghet följs. Resenärer får inte störa andra passagerare, inte heller hota eller på annat sätt bete sig oansvarigt under resan. Den person som inte förmår ta hand om sig själv eller som uppträder störande och/eller utför stötande handlingar, kan omhändertas tills resans slut.

1. Varje passagerare skall vid ombordstigningen kunna visa upp ett giltigt boardingkort med streckkod, samt vid begäran kunna visa upp en giltig identifikationshandling för fartygets säkerhetspersonal eller annan personal.

2. Varje person som vistas ombord på fartyget eller i hamnområdet kan bli föremål för personlig säkerhetskontroll i form av förhör eller visitation för att värna om säkerheten och tryggheten. Personligt samtycke är inte förpliktigat, men vägran att samarbeta kan föranleda att personen avvisas från fartyget eller hamnområdet, vilket också meddelas till polisen. Låst bagage, motorfordon, hytt eller annat slutet förvaringsutrymme kan bli föremål för genomsöking.

3. Varje passagerare måste ha med sig giltiga resehandlingar under hela resans gång. Om rederiet påverkas av att passageraren saknar resehandlingar eller om andra skäl föreligger som skadar rederiet, är passageraren ansvarig för rederiets eventuella kostnader.

4. Passagerare som beter sig hotfullt eller störande, som inte följer regler eller som är obscent klädda får inte gå ombord på fartyget. Starkt berusade resenärer eller passagerare som stör den allmänna ordningen eller som stör medresenärernas ro kan omhändertas och skickas av fartyget i avresehamnen eller i nästa hamn och omhändertas av polis.

Passagerare som stör andra passagerare i hyttavdelningen förlorar rätten att använda sin hytt och kan bli föremål för de åtgärder som beskrivs i föregående mening.

5. Konsumtion av alkoholhaltiga drycker är endast tillåten i fartygets restauranger och i andra utrymmen ämnade för mat och dryck. Det är förbjudet att medföra alkoholhaltiga drycker ombord gäller även matvaror. Med undantag för speciell diet och barnmat eller dryck är det förbjudet att konsumera medtagen mat i fartygets restauranger. Narkotikainnehav och användning av narkotika är förbjuden ombord. Husdjur får föras ombord på fartyget i enlighet med särskilda transportföreskrifter.

6. Passagerare får inte medta farliga föremål eller ämnen på fartyget. Eldhandvapen eller andra vapen skall deklareras i tullen i avresehamnen samt låsas in i säkerhetsskåpet som finns i fartygets informationsdisk.

7. Det är förbjudet att elda ombord (ljus, kokplattor, etc.). Det är förbjudet att i passagerarutrymmen, inklusive hytter, använda egna medtagna elektriska vattenkokare, kaffebryggare, brödrostar samt annan elektrisk utrustning som används till matlagning. Om någon av de ovan nämnda produkterna finns och används i hytten, har personalen rätt att beslagta utrustningen och förvara den i informationsdisken. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

8. Rökning är förbjuden i fartygets allmänna utrymmen samt i hytten. Rökning är tillåten endast på särskilt avsedda och markerade platser.

9. Under restiden får passageraren endast vistas i passagerarutrymmena. Att vistas på bildäck, att reparera fordon eller hålla på med bränslehantering är förbjudet under resan.

10. Ombord på fartyget skall resenären ta hänsyn till medpassagerarnas trivsel. Det är inte tillåtet att lyssna på ljudutrustning utan hörlurar i hytten. Nattron börjar kl. 23:00 lokal tid. Det är förbjudet att använda musikinstrument och musikutrustning i hyttavdelningen. Personalen har rätt att tillfälligt beslagta instrument eller musikutrustning och förvara i fartygets informationsdisk. Utrustningen återlämnas till passageraren 15 minuter innan fartyget anländer till destinationshamnen.

11. Ungdomsgruppledare ansvarar för sina ungdomar och att de följer samtliga säkerhetsregler. I problemasituationer ska gruppledaren samarbeta med fartygspersonalen och följa instruktionerna från personalen.

12. Samtliga föremål i hytten (kuddar, sängöverkast, stolar och andra föremål som ägs av rederiet) får inte skadas eller avlägsnas från hytten. Om stöld, inbrott, bedrägeri har begåtts eller hot utfärdats i på fartyget larmas polisen.

13. Det är strängt förbjudet att ombord på fartyget utöva skadegörelse på säkerhets-, larm- och trygghetsanordningar, eller att aktivera dessa anordningar utan anledning. Överträdelser av ovan nämnda art anmäls till polisen.

14. Passagerare som genom sina handlingar orsakat skador på fartyget genom skadegörelse, stöld eller annan skada är skyldig att ersätta de skador som orsakats. Resenären har möjlighet att betala sådana summor direkt till fartygets Informationsdisk. Passagerare som reser med gemensam bokning och biljett i samma hytt, ansvarar solidariskt för till hytten tillfogad skada samt för skada på i hytten befintlig egendom.

15. Passagerare ombord på fartyget har inte rätt att utföra kommersiella eller andra säljaktiviteter, organisera donationer, evenemang, lotterier, eller utöva propagandaaktiviteter, agitera eller framföra politiska tal om inte annat kommit överrens innan med rederiet.

16. Rederiet ansvarar inte för pengar, värdepapper, guld, silverföremål, värdefulla smycken, prydnadsföremål, konstverk eller andra värdesaker och andra personliga tillhörigheter som förvaras i hytten. Passagerarens värdeföremål och smycken kan förvaras i ett särskilt förvaringsskåp i Informationsdisken.

Information gällande bagage delges i terminalen, ombord på båten samt i passagerarens resedokument. Ytterligare information finns i resebroschyrer samt på rederiets hemsida: www.tallink.ee och www.tallinksilja.com

Varje passagerare (d.v.s. person som inte är en del av fartygets besättning) skall följa ovan nämnda bestämmelser i enlighet med estniska sjölagen § 60 lg.(4), den finska sjölagen, pt. 15, lg. 4, den svenska sjölagen, kapitel 15 lg 7, International Ship and Port Facility Security Code, EU förordning 725/2004 samt de estniska, finska, lettiska och svenska Sjöfartsmyndigheternas säkerhetsrelaterade bestämmelser.

Godkänd av styrelsen för AS Tallink Grupp, 28.11.2011

Passagerarens skyldigheter

Passagerarna måste följa rederiets ordningsregler samt befälhavarens bestämmelser om ordning och säkerhet ombord. Ordningsreglerna finns till påseende i terminalerna och på fartygen. Medlemmar av fartygets besättning har rätt att avvisa passagerare som kan utgöra fara eller förorsaka störningar för andra passagerare, för sig själva eller för fartygets säkerhet, är påverkade av alkohol eller andra rusmedel, uppträder störande eller hotfullt eller som inte uppfyller ovannämnda ålders-, ordnings- och övriga regler.

Alkoholdrycker som köpts i butiken ombord får ej förtäras i de allmänna utrymmena ombord. För att kunna trygga trivsel för samtliga passagerare ombord accepteras ej störande uppträdande i hytterna och hyttgångarna.

Vistelse på bildäck under sjöresan är förbjuden.

Fartygets samtliga hytter är rökfria och rökning är tillåten endast i de för rökning reserverade utrymmena.

Passageraren skall själv hålla reda på sitt bagage. Tallink Silja ersätter inte resgodsskador, som beror av passagerarens egen vårdslöshet. Rederiet är ej skyldigt att ersätta pengar, värdepapper eller annat speciellt dyrbart resgods, om egendomen inte har överlämnats för förvaring i förvaringsfack i fartygets info. Varor som förvaras i låsbara förvaringsfack anses ej ha blivit mottagna för förvaring av rederiet. Se Transportvillkor för passagerare och deras resgods.

Hytten skall överlämnas till rederiet, när fartyget anländer till den hamn, i vilken passagerarens resa slutar och transportavtal upphör.

Passageraren bör själv utreda hos behörig myndighet vilka resedokument som behövs och skaffa dem. Passageraren ansvarar för att han under resan har med sig behövliga, giltiga rese- och ID-dokument.

Passagerare bör till fullt belopp ersätta rederiet skadan som han har förorsakat på basis av vårdslöshet eller försummelse.

Säkerhet i terminalen

Säkerhetsåtgärder
Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation) beslöt i november 2001 enhälligt om nya åtgärder för att förbättra säkerheten på fartyg och i hamnar. Detta resulterade i en ny internationell sjöfartsskyddskod kallad ISPS (International Ship and Port Facillity Security Code). Koden syftar till att begränsa tillträdet för obehöriga till fartyg och hamnområden samt kontroll av de behöriga. Säkerhetsföreskrifterna trädde i kraft 1.7.2004. Passagerarna skall vara beredda på säkerhetskontroller i terminalen då de ska kunna legitimera sig.

Identitetsbevis
Vid säkerhetskontroll kan passageraren styrka sin identitet med en tillförlitlig och giltig identitetshandling. Tallink Silja godkänner:

- pass
- körkort (även pappkort godkänns)
- ID-kort med foto, beviljat efter 1.3.1999 (ej tillfälligt ID-kort)
- sjukförsäkringskort med foto

Personer som inte vill eller kan styrka sin identitet och/eller ge besked om detta på begäran nekas tillträde till fartyget.

Reglerna krävde också ändringar i terminalerna. Till följd av detta finns i Värtahamnen/Stockholm, Helsingfors och Åbo säkerhetsportar som resenärerna passerar då de går ombord. Alla passagerare registreras och streckkoden skrivs ut på biljetten. Säkerhetsporten öppnas när portens avläsare registrerat streckkoden. Samtidigt registreras att resenären stigit ombord. I andra hamnar sker kontrollen manuellt eller vid samband med passkontrollen.

En videofilm om säkerhetsrutiner visas i terminalen och ombord före avgång. Vid incheckningen delas dessutom ut en separat broschyr med säkerhetsanvisningar. Uppgifter om larmsignalen samt passagerarens samlingsstation finns på landgångskortet.

För säkerhetskontrollerna i Stockholm ansvarar Stockholms Hamnar. Tallink Silja tar inget ansvar för bokade passagerare/fordon som missar avgången på grund av ovanstående säkerhetskontroller.

Säkerhet ombord

Allmänt
Målet med Tallink Siljas säkerhetspolitik är att människorna, miljön och säkrandet av egendom kommer i första hand. Fartygens säkerhet samt personalens kunskaper i säkerhetsfrågor är av första klass.

Personalen ombord
Innan en anställning påbörjas utbildas all personal i de grundläggande säkerhetsfrågorna. Varje vecka anordnas säkerhetsövningar ombord, dessutom har flertalet ur personalen extrautbildning i brandbekämpning samt hantering av livbåtar.

Fartygen
Sveriges och Finlands sjöfartsmyndigheter kontrollerar och godkänner regelbundet säkerhetsorganisationerna för våra fartyg.

Vid nödsituation
Personalen övar regelbundet på nödsituationer där det gäller att rädda passagerare ur hytter samt övriga utrymmen. Vid nödsituation hörs alarmsignalen i alla utrymmen på fartyget. Alarmsignalen består av sju korta och en lång och betyder att alla ska bege sig till sitt uppsamlingsområde. Uppsamlingsområdet är utmärkt på boardingkortet samt i hytten. Närmare instruktioner får du genom att följa utropen. Vid uppsamlingsplatsen ger personlen vidare instruktioner.

Räddningsbåtarna, räddningsflottorna samt säkerhetsvästarna. Antal platser på räddningsbåtarna och -flottorna är fler till antalet, än antalet totala passagerare på fartyget. Även säkerhetsvästarna är fler till antalet än passagerarna.

Sprinkler
Alla utrymmen på fartyget är utrustade med ett sprinklersystem.

Rök- och värmedetektor
Fartygets alla utrymmen är utrustade med detektorer, som larmar personalen vid eventuell rökutveckling eller förhöjd temperatur i något utrymme.

Information
Passagerarna får information om säkerhetsrutiner via brochyrer som kan fås vid incheckningen samt via en videofilm som visas i terminalen och via sitt landgångskort. Säkerhetsanvisningar för hur man ska handla vid en nödsituation fås i hytterna, säkerhetsskyltarna samt via tv. I samband med fartygets avgång ges säkerhetsinformation via ett högtalarutrop. Alla passagerare är skyldiga att bekanta sig med fartygets säkerhet och kontrollera placeringen av sin uppsamlingsplats. Personalen ombord kan ge mer information om säkerhetsfrågor.

Ordningsmännen
Ordningsmännen patrullerar på fartyget dygnet runt.

Vid kraftig sjögång
Vid kraftig sjögång kan det vara nödvändigt att fartyget saktar ned farten, vilket kan få till följd att ankomsttiden försenas något. Även för vår kapten är sjösäkerheten alltid det viktigaste.

Säkerhet på bildäck

Allt löst material i fordonet skall fästas ordentligt. Tobaksrökning samt uppgörande av eld på bildäcket är förbjudet. Vistelse på bildäcket är förbjuden under resan. Bildäcket hålls stängt under resan och öppnas en halv timme före ankomst. De anvisningar som ges av personalen på bildäck bör följas och motorn i bilen får startas först då det är din tur att köra ut. Lättantändliga vätskor i fat får inte transporteras på bildäcket.

Gasoltuben i husbilar/husvagnar, ska vara frånkopplad. Gasoltubens 'hatt' ska vara påskruvad flaskan.

Meddela om farliga ämnen. Begränsningar gäller för transport på passagerarfartyg av ämnen som klassificeras som farliga (t.ex. gas, sprängämnen, antändliga och frätande vätskor). S.k. servicefordon med svetsutrustning (gastuber) får EJ resa med passagerarfärjor, på linjerna Stockholm-Tallinn/Riga samt Kapellskär-Paldiski. Om du transporterar ämnen av detta slag, meddela om det på förhand vid klareringen i avresehamnen och kontrollera att alla dokument är i sin ordning. Om du transporterar farliga ämnen på Silja Lines fartyg bör du meddela om det på förhand till Silja Cargo, tfn +358 2 335 266.

Reservdunkar för bensin (tomma eller fyllda) max 15 liter, får medföras på linjerna Stockholm-Tallinn/Riga.

Säkerhet vid hårt väder

Tallink Silja är Östersjöns största rederi med regionens modernaste, säkraste och miljövänligaste fartygsflotta. Vi har som målsättning att du som passagerare alltid ska få bästa möjliga service oavsett yttre omständigheter.

Alla Tallinks och Silja Lines fartyg har en mycket professionell besättning som följer strikta regler avseende sjösäkerhet. Höst- och vintertid drabbas Östersjöområdet till och från av hårt väder vilket ställer ännu högre krav på säkerhet och komfort.
Innan varje fartygs avgång gör befälhavaren en bedömning av väderläget. Vindstyrka, vindriktning och våghöjd är några av de faktorer som befälhavaren tar med i sin beräkning.

Passagerarnas komfort går alltid i första hand. Vid hårt väder prioriteras alltid passagerarnas välmående före driftekonomi och tidtabeller.

Utifrån rådande väderförhållanden kan befälhavaren besluta om att sänka hastigheten för att maximera säkerheten och komforten. Det finns också tillfällen då befälhavaren kan välja att öka hastigheten för att kringgå det värsta ovädret.

Skulle väderförhållandena visa sig vara för hårda innan avgång kan befälhavaren besluta att fartyget stannar i hamn. Avgången kan senareläggas (eftersom ovädrets epicentrum oftast drar förbi på ett par timmar) eller ställas in helt och hållet.

Beslut om att inställa en avgång beror främst på varifrån fartyget avseglar. Fartyget kan framföras även i kraftig storm om vind- och vågriktningen är gynnsam. Det kan alltså innebära att ett av våra fartyg stannar kvar i hamn medan ett annat väljer att avresa (t.ex. i fallet med stormen Gudrun då en avgång från Tallinn ställdes in medan fartygen från Stockholm kunde avsegla).

Varje fartyg har individuella vindbegränsningar för manövrering i hamn. Otaliga simulatortester har gett exakta besked om respektive fartygs aerodynamik, rodereffekt, bogpropeller prestanda m.m.

Vid hårt väder följer befälhavaren med besättning strikta säkerhetsregler som regelbundet ses över. Före avgång och under resans gång informerar befälhavaren kontinuerligt både besättning och passagerare om de aktuella väderförhållandena och hur de kan påverka komforten. Informationen sker via högtalarutrop och via informationsdisken.

Vid hårt väder kan tillträde till fartygets yttre däck stängas av med hänsyn till passagerarnas säkerhet. Det samma kan gälla vid isbildning (med halka eller farliga istappar som följd).

Vid hårt väder gäller även särskilda regler för hur lasten ombord surras för att upprätthålla högsta säkerhet.

Sammanfattningsvis gäller för alla våra fartyg följande prioriteringsordning avseende säkerhet:
1) människan
2) miljön
3) egendom.

Välkommen ombord på en trygg och säker resa med Tallink Silja.

Olika vindstyrkor
Kuling är en beteckning på vind med styrka mellan 13,9 och 20,7 meter i sekunden - det vill säga mellan frisk bris och halv storm. Indelas i styv kuling och hård kuling. Storm kallas vinden både på land och till sjöss när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 m/s. Orkan kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten överstiger 32,7 m/s

 

Tillbaka upp

 

 

 

Incheckning

I terminalens incheckningsdisk mottager resenären boarding-kort som fungerar som landgångskort/hyttnyckel. Detta kort uppvisas för ordningsvakten vid ombordstigningen, alternativt scannas av vid de automatiska passerkontrollerna. I incheckningen ges också övriga kuponger och biljetter som betalats på förhand, t.ex. måltids- och hotellkuponger. För bokningar som betalas i hamnen debiteras en serviceavgift på 70 SEK.

Self check-in service i terminalerna
Nu behöver du inte längre stå i kö för att checka in på våra fartyg. I Värtaterminalen och Frihamnsterminalen finns det numera elektroniska incheckningsterminaler bredvid kassorna där du snabbt och bekvämt själva kan göra en self-check-in för att komma ombord.

Att göra en self-check-in är mycket enkelt:
1. Knappa in ditt bokningsnummer.

2. Knappa därefter in bokningsnumrets fyrsiffriga kontrollnummer som du hittar på bokningsbekräftelsen.

2. Bekräfta registreringen med att välja "Accepterar och bekräftar" i menyn

4. Ta boarding-korten i luckan


Anvisningar för våra stamgäster/Club One:
1. Dra ditt Club One-kort genom kortläsaren

2. Du ser nu listan med bokningsnummer på skärmen. Välj från listan vilken bokning du vill registrera.

3. Bekräfta registreringen med att välja "Accepterar och bekräftar´" i menyn

4. Ta boarding-korten i luckan

Om du behöver hjälp med att använda self-check-in terminalen, fråga gärna vår kassapersonal. Det är inte möjligt att checka in gruppbokningar och bokningar med fordon i dessa terminaler

Passagerare utan fordon
Incheckning av passagerare avslutas 30 minuter före avgång. Fartyget väntar inte på, från incheckningen försenade passagerare och deras ombordstigning garanteras inte. Passageraren ska vara i god tid före fartygets avgång i terminalen. I regel tillåts inte ledsagare medfölja ombord. Kom ihåg legitimation (se Legitimationskrav). Oanvända resebiljetter och betalda tilläggstjänster återbetalas inte.

Ombordstigningen till Helsingforsfartygen börjar 15.30 och avslutas 16.30.

Ombordstigningen till Rigafartygen börjar 15.00 och avslutas 16.45.

Ombordstigningen till Tallinnfartygen börjar 15.30 och avslutas 17.00.

Ombordstigningen till Åbofartygen börjar 20 minuter före avgång.

Viplounge (För Svit- och Commodore resenärer) i Värtaterminalen
Incheckning sker via en separat biljettlucka i Värtaterminalen. Passagerare som reser Commodore eller Svit har tillgång till Vip-loungen i Värtaterminalen med bl.a. kaffe och kvällstidning.

Passagerare med fordon
Incheckning av passagerare med bil avslutas 1 timme före avgång.

(Obs ! Passagerare kl. 17 från Stockholm till Mariehamn samt passagerare kl. 17.00 från Tallinn till Mariehamn 1,5 timme före avgång). Vid avgång från Mariehamn och Långnäs, senast 30 minuter före avgång. (Obs! I Mariehamn senast 45 minuter före avgång, under tiden 15.6-30.8). Långnäs ligger i Lumparland ca 30 km öster om Mariehamn.

Bokningarna för passagerare och fordon, som anlänt för sent är inte mera i kraft (fordonet införs på väntelista). Fordonet skall ha vederbörlig nationalitetsbeteckning. Passagerarna har ej tillträde till bildäcket under båtresan.

Tillbaka upp